آب و خاک, Volume (35), No (5), Year (2021-12) , Pages (627-643)

Title : ( شبیه‌سازی رشد و نمو گوه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) تحت شرایط تنش خشکی: 2- شبیه‌سازی بهره‌وری آب، زیست‌توده و عملکرد )

Authors: Esmaeil Farrokhi , Mehdi Nassiri Mahallati , Alireza Koocheki , Alireza Beheshti ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

چکیده پیشبینی عملکردمحصول با هدف بهینه کردن میزان آب آبیاری به خصوص هنگامی که آب قابل دسترس محدود باشد، برای افزایش پایداری در تولید بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه مدل آب محور ِ آکوواکراپ که توسط فائو توسعه داده شده است، به منظور شبیهسازی بهرهوری آب، زیست توده و عملکردگوجهفرنگی تحت رژیمهای مختلف آبیاری واسنجی و صحتسنجی شد. آزماایش در مزرعاه تحقیقااتی دانهاکده کهااورزی دانهاگاه فردوسی مههد در دو سال زراعی6931-6931اجرا شد. واسنجی مدل با استفاده از دادههای سال6931و صحتسنجی مدل باا اساتفاده از دادههاای سال6931انجام شد. در این مطالعه مدل آکوواکراپ تحت شرایط آبیاری کامل (611درصد نیاز آبی) و کم آبیاری (51و11درصد نیاز آبی) اجارا و در دو مرحله رویهی و زایهی برای محصول گوجهفرنگی واسنجی و صحتسنجی شد. کارایی مادل باا اساتفاده از میاانگین مربعاای خطاای نرماالشاده (NRMSE)، کارایی مدل(EF)، شاخص توافق ویلموی (d) و ضریب تعیین (2 R) مورد ارزیابی قرار گرفت. مدل آکاوواکراپ باه منظاور شابیهساازی بهرهوری آب، زیستتوده بالای سطح خاک و عملکرد خهک میوه گوجهفرنگی برای همه تیمارهای آبیاری بهترتیاب باا مقاادیر شااخصهاای آمااری 16/61%=NRMSE،11/1=d،39/1=2 R% ،39>NRMSE>1/5%،6>d>31/1،33/1>2 R>33/1و35/3%=NRMSE،31/1=d،11/1=2 R واسنجی شد. در طول مرحله صحتسنجی،11/96%=NRMSE،31/1=d،39/1=2 R،9/36%>NRMSE>1/1%،6>d>31/1،31/1>2 R>33/1 و11/61%=NRMSE،31/1=d،31/1=2 Rبهترتیب برای بهرهوری آب، زیست توده بالای سطح خاک و عملکرد خهک میوه گوجهفرنگی بدست آمد. به طور کلی توانایی مدل آکوواکراپ در شبیهسازی مقادیر بهرهوری آب، زیستتوده بالای سطح خاک و عملکرد مهاهده شده رضایتبخش بود، با ایان وجود کارایی مدل با افزایش تنش آب کاهش پیدا کرد

Keywords

, آکوواکراپ, مرحله رویهی و زایهی, کم آبیاری, مدلسازی, بهرهوری آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090230,
author = {Farrokhi, Esmaeil and Nassiri Mahallati, Mehdi and Koocheki, Alireza and سید علیرضا بهشتی},
title = {شبیه‌سازی رشد و نمو گوه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) تحت شرایط تنش خشکی: 2- شبیه‌سازی بهره‌وری آب، زیست‌توده و عملکرد},
journal = {آب و خاک},
year = {2021},
volume = {35},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {627--643},
numpages = {16},
keywords = {آکوواکراپ،مرحله رویهی و زایهی، کم آبیاری، مدلسازی، بهرهوری آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه‌سازی رشد و نمو گوه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) تحت شرایط تنش خشکی: 2- شبیه‌سازی بهره‌وری آب، زیست‌توده و عملکرد
%A Farrokhi, Esmaeil
%A Nassiri Mahallati, Mehdi
%A Koocheki, Alireza
%A سید علیرضا بهشتی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2021

[Download]