مهندسی مکانیک امیرکبیر, دوره (53), شماره (2), سال (2021-4) , صفحات (897-912)

عنوان : ( تحلیل گذرا و ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی ناقص مدرج تابعی در معرض فشار متحرک )

نویسندگان: احسان سلاحی , علیرضا ستوده , مسعود طهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه: در این مقاله روشی کارآمد و دقیق برای تحلیل گذرا و ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی ناقص مدرج تابعی در معرض فشار متحرک متقارن داخلی و خارجی توسعه داده شده است. خواص مواد پوسته دارای تغییرات پیوسته در جهت شعاعی است و از مد لهای موری-تاناکا و کسر حجمی قانون توزیع توانی پیروی م یکند. برای بررسی این مساله روشی حل عددی که ترکیبی از رو شهای تئوری لای های، روش مربعات دیفرانسیلی و بسط سری فوریه است بکار گرفته شد. از بسط سری فوریه برای مد لسازی تغییرات جابجایی و فشار دینامیکی در جهت محوری استفاده م یشود. سپس با بکارگیری تئوری لای های در راستای ضخامت و اعمال آن در اصل هامیلتو ن، معادلات حرکت و شرایط مرزی تعیین گردید. در آخر از روش مربعات دیفرانسیلی جهت مد لسازی تغ ییرات جابجایی در معادلات حاکم در دامنه زمانی استفاده گردید. این تحقیق دارای نتایج مفیدی جهت طراحی پوست ههای مدرج تابعی در معرض فشار متحرک م یباشد. نتایج بدست آمده از این مد لسازی به صورت موفقی تآمیزی با نتایج مشابه موجود در مقالات مورد مقایسه قرار گرفت. مطالعه روند همگرایی، سرعت بالای همگرایی این روش را اثبات نمود. نتایج بدست آمده بیانگر این است که تحریک ناشی از عبور فشار متحرک در پوسته موجب ایجاد ارتعاشات آزاد با دامنه ارتعاشی قابل توج هی م یشود.

کلمات کلیدی

, مواد مدرج تابعی, پوسته مخروطی, فشار متحرک, روش مربعات دیفرانسیلی, تئوری لای های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090231,
author = {احسان سلاحی and علیرضا ستوده and طهانی, مسعود},
title = {تحلیل گذرا و ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی ناقص مدرج تابعی در معرض فشار متحرک},
journal = {مهندسی مکانیک امیرکبیر},
year = {2021},
volume = {53},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-6032},
pages = {897--912},
numpages = {15},
keywords = {مواد مدرج تابعی، پوسته مخروطی، فشار متحرک، روش مربعات دیفرانسیلی، تئوری لای های},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل گذرا و ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی ناقص مدرج تابعی در معرض فشار متحرک
%A احسان سلاحی
%A علیرضا ستوده
%A طهانی, مسعود
%J مهندسی مکانیک امیرکبیر
%@ 2008-6032
%D 2021

[Download]