پنجمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی , 2022-03-06

عنوان : ( جداسازی و شناسایی انواع قارچ های آلوده کننده خوراک دام مورد استفاده در تعدادی از گاوداری های شیری استان خراسان رضوی )

نویسندگان: فائزه کیخسروی , محمد محسن زاده , کامران شریفی , رویا رضائیان دلویی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی تشخیص آلودگی های قارچی اجزا اصلی تشکیل دهنده خوراک دام های تعدادی از گاوداریهای شیری استان خراسان رضوی با ظرفیت کمتر و بیشتر از ۱۰۰ راس دام دوشا انجام شد. بدین منظور از3 نوع خوراک مختلف شامل سیلوی ذرت (۳۵ نمونه)، یونجه (۳۷ نمونه) و تخم پنبه (۱۲ نمونه) نمونه برداری انجام شد. نمونه ها در شرایط استریل و کنار یخ به آزمایشگاه منتقل و بعد از آماده سازی بر روی محیط کشت آگار سیب زمینی و دکستروز حاوی کلرامفنیکل کشت داده شد و به مدت ۵-۷ روز در دمای 25 درجه سلسیوس گرمخانه گذاری شدند. محیط های کشت در روزهای 3 ، 5 و 7 به لحاظ رشد پرگنه های قارچی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مطالعه بر اساس خصوصیات ظاهری، ماکروسکوپی و میکروسکوپی، انواع قارچ ها شناسایی گردیدند. ازکل نمونه های آلوده، تعداد 117 پرگنه قارچی جداسازی گردید که 52.14 ٪ آن مربوط به قارچ پنی سیلیوم و بعد از آن 24.79 ٪ و 11.11 ٪ به ترتیب مربوط به قارج های آسپرژیلوس و فوزاریوم بودند. بیشترین میزان قارچ های جداشده از سیلوی ذرت شامل پنی سیلیوم (74.07٪) و آسپرژیلوس (18.52٪) بود. در نمونه های یونجه آلودگی به پنی سیلیوم و آسپرژیلوس به ترتیب 45.75٪ و 17.14٪ بود. آلودگی نمونه های تخم پنبه به قارچ های آسپرژیلوس و پنی سیلیوم به ترتیب 57.14٪ و 38.1٪ بود. نتایج مطالعه نشان داد که اجزاء خوراک دام مورد استفاده در رژیم غذایی گاوهای شیری به انواع قارچ های توکسین زا آلوده بوده که نه تنها در سلامت دام حائز اهمیت می باشد بلکه تهدیدی برای سلامت عمومی جامعه نیز می باشد.

کلمات کلیدی

, آسپرژیلوس, خوراک دام, گاو شیری, فوزاریوم, پنی سیلیوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090237,
author = {کیخسروی, فائزه and محسن زاده, محمد and شریفی, کامران and رویا رضائیان دلویی},
title = {جداسازی و شناسایی انواع قارچ های آلوده کننده خوراک دام مورد استفاده در تعدادی از گاوداری های شیری استان خراسان رضوی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آسپرژیلوس، خوراک دام، گاو شیری، فوزاریوم، پنی سیلیوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی و شناسایی انواع قارچ های آلوده کننده خوراک دام مورد استفاده در تعدادی از گاوداری های شیری استان خراسان رضوی
%A کیخسروی, فائزه
%A محسن زاده, محمد
%A شریفی, کامران
%A رویا رضائیان دلویی
%J پنجمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
%D 2022

[Download]