بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, Volume (13), No (4), Year (2022-5) , Pages (581-592)

Title : ( تاثیر روشهای مدیریتی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در بوم نظام های کشاورزی استان اصفهان )

Authors: majid karimiyan , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

چکیده بهمنظور بررسیتأثیرروشهای مدیریتیبرخصوصیاتفیزیکی و شیمیاییخاک دربومنظامهایکشاورزیتحقیقی درسال زراعی91-1390درسطح مزارع شهرستانهایاستان اصفهانانجام گرفت. ابتدا درهر یک از23شهرستان استان اصفهان،ششمزرعه انتخاب وبهمنظـورگـروهبنـدی مزارع موردمطالعه،پرسشنامهای تنظیم وازطریق مراجعه به زارعین تکمیل گردید. سپس براساس اطلاعاتپرسشنامهها، مزارع به سه گروه)مـزارع کم نهاده، متوسط نهاده وپرنهاده( طبقهبندیشدند. درهرشهرستان دومزرعه از هرگروه نهاده انتخاب وموردبررسی قرارگرفت. عملیاتنمونهبرداریخاک مزارعبهازای هرهکتار، ازچهار نقطه مزرعهبهصورتتصادفی انجام وخاک تا عمق30سانتیمترینمونـهبـرداریگردیـد. سـپس بـا اخـتلاط نمونههای هرمزرعه، یک نمونه مرکب از هرمزرعه تهیه و باهدف تعیین خصوصیات فیزیکی وشیمیایی به آزمایشگاه lتقل گردید.نتایج نشان دادکه پایداریخاکدانهها، هدایت الکتریکی محلول خاک ومیزان ماده آلی دربین سه نظام کشت)کم نهاده، متوسط نهاده و پرنهاده( مقادیر متفاوتی داشت و این تفاوت از لحاظ آماریمعنیدار)p<0.01(بود. پایداریخاکدانههادرنظامهای زراعی کم نهاده دارای بیشترین مقدار)72/0( ودرنظامهای زراعی پرنهاده دارای کمترین مقدار)42/0( بود.خاک نظامهای کمنهادهوپرنهادهبهترتیبدارای بیشترینوکمترین درصد ماده آلی)05/2%و1%(بود.pH نمونههادربین سه نظام زراعی تفاوت آماریمعنیداری نشان نداد

Keywords

, پایداری خاکدانه, ماده آلی, نهاده, هدایت الکتریکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090239,
author = {Karimiyan, Majid and Koocheki, Alireza and Nassiri Mahallati, Mehdi},
title = {تاثیر روشهای مدیریتی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در بوم نظام های کشاورزی استان اصفهان},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2022},
volume = {13},
number = {4},
month = {May},
issn = {2008-7713},
pages = {581--592},
numpages = {11},
keywords = {پایداری خاکدانه،ماده آلی،نهاده،هدایت الکتریکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر روشهای مدیریتی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در بوم نظام های کشاورزی استان اصفهان
%A Karimiyan, Majid
%A Koocheki, Alireza
%A Nassiri Mahallati, Mehdi
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2022

[Download]