بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, Volume (13), No (3), Year (2022-5) , Pages (391-407)

Title : ( اثر کاربرد کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد آلوئه‌ورا (Aloe barbadensis Miller. ) در استان بوشهر )

Authors: esmaeil farrokhi , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Rahim Khademi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

چکیده آلوئهورا یاصبرزرد )Aloe vera L. Syn: A.barbadensis Miller.( متعلق به تیره لاله)یا آلوئه( و جزو گیاهان گوشتی، چندساله، و همیشه سبز میباشد. مدیریت حاصلخیزی در مزرعه یکی از استراتژیهایی است کهمیتواند عملکرد آلوئهورا را افزایش دهد،امامتأسفانه اطلاعات در مورد مدیریت زراعی این محصول بسیار اندک است. به این منظور آزمایشیبهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی باسهتکرار در سال زراعی92-1391در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان بوشهر به اجرا درآمد. عامل اصلی شامل کاربرد و عدم کاربرد کود گوسفندی )20 تن در هکتار( و عامل فرعی شامل کودهای بیولوژیک و شیمیایی در پنج سطح )1-کود شیمیایی )80کیلوگرم در هکتار سوپرفسـفات تریپـل و200 کیلوگرم در هکتار اوره(،2-کود بیولوژیک میکوریزا )خاک حاوی قـارچهـایی از گونـه موسـه آ،(3-کـود بیولوژیـک نیتـراژین شـامل بـاکتریهـای Azotobacter spp.،Pseudomonas spp.وAzospirillum spp.،4-ترکیب دو کود بیولوژیک میکوریزا و نیتراژین و5-شاهد )بدون مصرف کود( بودند. وزن تر بوته، طول و عرض و ضخامت و تعداد برگ، وزنخشک بوته و عملکرد نهایی اندازهگیری و محاسبه شدند. نتایج نشان داد بـرهمکـنش بین کود دامی و کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر تمامی صفات اندازهگیری شده معنیدار بود. کاربرد کود دامی در مقایسه با عدم کاربرد آن باعث بهبود شاخصهای رشد گردید. تلفیق کود دامی با کود شیمیایی بیشترینتأثیررا بر رشد آلوئهورا داشت،بهطوریکهاین تیماردارای بیشترین وزن خشک و تر بوتهبهترتیب با10/78و18/3107گرم و همچنین بیشترین عملکرد نهایی با04/36تن در هکتاربود.در نهایت،نتایج این تحقیق نشان داد که برای تولید عملکرد بالا و با کیفیت آلوئهورا میتوان از تلفیق کودهای دامی و بیولوژیکبهجای کودهایشیمیایی سود برد.

Keywords

, برگ قابل برداشت, کود گوسفندی, میکوریزا, نیتراژین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090241,
author = {Farrokhi, Esmaeil and Koocheki, Alireza and Nassiri Mahallati, Mehdi and رحیم خادمی},
title = {اثر کاربرد کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد آلوئه‌ورا (Aloe barbadensis Miller. ) در استان بوشهر},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2022},
volume = {13},
number = {3},
month = {May},
issn = {2008-7713},
pages = {391--407},
numpages = {16},
keywords = {برگ قابل برداشت، کود گوسفندی، میکوریزا، نیتراژین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کاربرد کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد آلوئه‌ورا (Aloe barbadensis Miller. ) در استان بوشهر
%A Farrokhi, Esmaeil
%A Koocheki, Alireza
%A Nassiri Mahallati, Mehdi
%A رحیم خادمی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2022

[Download]