اولین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم زیستی , 2022-02-03

عنوان : ( اثر گلایسینات منگنز بر عملکرد و کیفیت تخم در سیکل دوم تولید مرغان تخم‌گذار های لاین W36 )

نویسندگان: میثم ایلنت , حیدر زرقی , حسن نصیری مقدم , رضا مجیدزاده هروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف مکمل منگنز به فرم کیلات آلی (گلایسینات منگنز) در جیره مرغان تخم‌گذار های لاین W36 در دوره ی دوم تولید (پس از تولک) در سن 105-117 هفتگی بر عملکرد و کیفیت تخم انجام شد. آزمایش با استفاده از تعداد 300 قطعه مرغ تخم‌گذار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 5 تیمار، ۵ تکرار و 12 قطعه مرغ در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل افزودن سطوح 30، 60، 90، 120 و 150 میلیگرم منگنز به فرم کیلات گلایسینات در هر کیلوگرم جیره بر پایه ذرت-کنجاله سویا بودند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد با افزایش سطح منگنز جیره به فرم مکمل گلایسینات میانگین وزن تخم مرغ های تولیدی با یک روند خطی افزایش یافت (p<0.02). پرندگان تغذیه شده با جیره مکمل شده با 60 میلیگرم منگنز بالاترین درصد تخم گذاری را داشتند. اثر سطوح منگنز بر روی سایر شاخصهای عملکرد تولیدی و شاخصهای سنجش کیفیت تخم به جزء شاخص شکل تخم مرغ معنیدار نشد. به‌طورکلی نتایج این آزمایش نشان داد، افزودن مکمل آلی منگنز به جیره مرغان تخم گذار در دوره دوم تولید تاثیر مثبت بر درصد تخمگذاری و وزن تخم مرغهای تولیدی دارد.

کلمات کلیدی

, تولک, تخم گذاری, کیلات آلی, وزن تخم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090273,
author = {ایلنت, میثم and زرقی, حیدر and نصیری مقدم, حسن and مجیدزاده هروی, رضا},
title = {اثر گلایسینات منگنز بر عملکرد و کیفیت تخم در سیکل دوم تولید مرغان تخم‌گذار های لاین W36},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم زیستی},
year = {2022},
location = {گنبد کاووس, ايران},
keywords = {تولک، تخم گذاری، کیلات آلی، وزن تخم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر گلایسینات منگنز بر عملکرد و کیفیت تخم در سیکل دوم تولید مرغان تخم‌گذار های لاین W36
%A ایلنت, میثم
%A زرقی, حیدر
%A نصیری مقدم, حسن
%A مجیدزاده هروی, رضا
%J اولین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم زیستی
%D 2022

[Download]