خردنامه صدرا, دوره (1), شماره (101), سال (2021-2) , صفحات (73-86)

عنوان : ( دیدگاه سیدعلی خان مدنی و ملاصدرا در تبیین صفات خبریه الهی به اعتبار غایات )

نویسندگان: نرگس طاهری , حسن نقی زاده , مرتضی ایروانی نجفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقاله : برغم اقامت طولانی سید‌علی‌خان صدرالدین مدنی شیرازی (1120ـ1052) در هند و دوری وی از شیراز و اصفهان، مبانی کلامی او در تبیین صفات خبریة خداوند در ریاض السالکین، آشکارا نشان از تأثیرپذیری او از ملاصدرا دارد. اما با وجود پذیرش مبانی حکمت متعالیه، در تفسیر یا تأویل صفات الهی، روش وی با اصول فلسفة صدرایی کاملاً مطابقت ندارد. او در تبیین اتصاف خداوند به صفات انسانگونه، بمنظور تنزه خداوند از ویژگیهای بشری، روش «اخذ به اعتبار غایات» را برگزیده است، زیرا مبادی و مقدماتِ صفاتی چون رحمت و غضب که حاکی از هیجان و رقت و تأثر درونی هستند، دربارة خداوند صادق نیست و این دسته از صفات، تنها به اعتبار غایت و نتیجه بر خداوند اطلاق میشوند. اگرچه وی از اثبات صفات برای خدا بدون تشبیه سخن میگوید ولی این راهکار بتصریح ملاصدرا و بلحاظ مبنایی، با اصول حکمت متعالیه بویژه تشکیک وجود و تفاوت مرتبة وجودی صفات خدا با بشر، سازگاری ندارد.

کلمات کلیدی

, ‌اخذ به اعتبار غایات صفات خبریه ریاض السالکین سیدعلی‌خان مدنی ملاصدرا ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090301,
author = {طاهری, نرگس and نقی زاده, حسن and ایروانی نجفی, مرتضی},
title = {دیدگاه سیدعلی خان مدنی و ملاصدرا در تبیین صفات خبریه الهی به اعتبار غایات},
journal = {خردنامه صدرا},
year = {2021},
volume = {1},
number = {101},
month = {February},
issn = {1560-0874},
pages = {73--86},
numpages = {13},
keywords = {‌اخذ به اعتبار غایات صفات خبریه ریاض السالکین سیدعلی‌خان مدنی ملاصدرا ;},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دیدگاه سیدعلی خان مدنی و ملاصدرا در تبیین صفات خبریه الهی به اعتبار غایات
%A طاهری, نرگس
%A نقی زاده, حسن
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%J خردنامه صدرا
%@ 1560-0874
%D 2021

[Download]