پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, دوره (30), شماره (104), سال (2023-3) , صفحات (305-353)

عنوان : ( Investigating The Asymmetric Effects of Macroeconomic Variables on Bank Default Rates During High and Low Default Periods )

نویسندگان: احسان زنگنه , غلامرضا زمانیان , محمد نبی شبهکی , علی چشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی دهه‌‌های اخیر نرخ بالای تورم یکی از دغدغه‌‌های اقتصاد ایران بوده و یکی از ریشه‌‌های اصلی بروز تورم، ناترازی بانک‌‌ها بوده است. سطح مطالبات غیرجاری بانک‌‌ها به دلیل شرایط رکود اقتصادی، تسهیلات تکلیفی و عدم تخصیص بهینه تسهیلات رو به افزایش بوده و لذا ترازنامه بانک‌‌ها را ناتراز کرده است. از این رو بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ نکول بانکی از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است. در این پژوهش عوامل اقتصادی اثرگذار بر نکول بانکی شناسایی شده و اثرات نامتقارن آن‌‌ها بر نرخ نکول بانکی با استفاده از رویکرد غیرخطی به روش مارکوف سوئیچینگ طی دوره فصلی 1379 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از اثرگذاری نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول بانکی طی دوران نکول بالا و پایین است. نرخ رشد اقتصادی در دو رژیم نکول متوسط و بالا اثری منفی بر نرخ نکول داشته اما در دوران نکول پایین اثری مثبت بر نرخ نکول داشته، افزایش نرخ تورم در دوران نکول پایین و بالا منجر به کاهش مطالبات غیرجاری شده اما نرخ تورم در دوره نکول متوسط اثری معنادار بر نرخ نکول نمی‌‌گذارد. نرخ ارز تنها در دوران نکول متوسط و نکول بالا اثری معنادار بر نرخ نکول دارند و در دوران نکول پایین اثری معنادار ندارد. نرخ بیکاری در دوران نکول پایین اثری مثبت بر نرخ نکول اما در دوران نکول بالا، اثری منفی داشته، نرخ رشد تسهیلات در دوران نکول پایین اثری منفی بر نرخ نکول اما در دوران نکول متوسط و بالا اثری مثبت دارد. قیمت جهانی نفت تنها در دوران نکول پایین اثری منفی و معنادار بر نرخ نکول دارد اما در دوران نکول متوسط و بالا، قیمت جهانی نفت اثری معنادار بر نرخ نکول ندارد. نرخ سود تسهیلات بانکی تنها در دوران نکول بالا اثری منفی و معنادار بر نرخ نکول داشته است.

کلمات کلیدی

, سیکل اعتباری, ریسک اعتباری, نرخ نکول, زنجیره مارکوف, مدل مارکوف سوئیچینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090333,
author = {زنگنه, احسان and غلامرضا زمانیان and محمد نبی شبهکی and چشمی, علی},
title = {Investigating The Asymmetric Effects of Macroeconomic Variables on Bank Default Rates During High and Low Default Periods},
journal = {پژوهش ها و سیاست های اقتصادی},
year = {2023},
volume = {30},
number = {104},
month = {March},
issn = {1027-9024},
pages = {305--353},
numpages = {48},
keywords = {سیکل اعتباری، ریسک اعتباری، نرخ نکول، زنجیره مارکوف، مدل مارکوف سوئیچینگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Investigating The Asymmetric Effects of Macroeconomic Variables on Bank Default Rates During High and Low Default Periods
%A زنگنه, احسان
%A غلامرضا زمانیان
%A محمد نبی شبهکی
%A چشمی, علی
%J پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
%@ 1027-9024
%D 2023

[Download]