پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, دوره (26), شماره (86), سال (2018-9) , صفحات (39-64)

عنوان : ( اثر روابط متقابل اجتماعی برسطح تمکین مؤدیان مالیاتی (مطالعه موردی استان اصفهان) )

نویسندگان: مرتضی سلامتی , احسان زنگنه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه مدل سنتی فرار مالیاتی آلینگهام و ساندمو (1972) با ورود هنجارهای اجتماعی به آن بسط داده شده و نیز اثر روابط متقابل اجتماعی بین مؤدیان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته­است. در ادامه با استفاده از داده‎های 16اتحادیه در یک نمونه­گیری از مشاغل بند ب و ج استان اصفهان، مدل فرار مالیاتی فورتین (2007) با روش داده­های تابلویی توبیت با اثرات تصادفی برآورد شد. در نهایت این نتیجه دست­یافت که متغیرهای نرخ مالیات، سن مؤدی، جنسیت، متوسط نرخ مالیات سایرین و متوسط سن سایرین بر سطح تمکین مالیاتی اثر منفی و متغیرهای متوسط عدم تمکین سایرین، نرخ جریمه و احتمال­حسابرسی بر سطح تمکین مالیاتی اثر مثبت دارد و از آن جایی­که ضریب متغیر نسبت مردان معنی­دار نشد این متغیر بر سطح تمکین مالیاتی اثر خاصی ندارد؛ همچنین اثر سطح درآمد واقعی مؤدیان بر سطح تمکین مالیاتی مبهم است.

کلمات کلیدی

, تمکین مالیاتی, فرار مالیاتی, مدل توبیت, روابط متقابل اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090337,
author = {مرتضی سلامتی and زنگنه, احسان},
title = {اثر روابط متقابل اجتماعی برسطح تمکین مؤدیان مالیاتی (مطالعه موردی استان اصفهان)},
journal = {پژوهش ها و سیاست های اقتصادی},
year = {2018},
volume = {26},
number = {86},
month = {September},
issn = {1027-9024},
pages = {39--64},
numpages = {25},
keywords = {تمکین مالیاتی، فرار مالیاتی، مدل توبیت، روابط متقابل اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر روابط متقابل اجتماعی برسطح تمکین مؤدیان مالیاتی (مطالعه موردی استان اصفهان)
%A مرتضی سلامتی
%A زنگنه, احسان
%J پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
%@ 1027-9024
%D 2018

[Download]