هفتمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران , 2021-02-15

عنوان : ( مقایسه استرس و کیفیت زندگی بین افراد سالم، دیابتی و ام.اس )

نویسندگان: محمدعلی خالق پور , مهیار مقدم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه:هدف پژوهش حاضر سنجش و مقایسه استرس و کیفیت زندگی بین افراد سالم،بیماران دیابتی و بیماران ام. اس می باشد.ام .اس و دیابت با ویژگی های ناتوان کننده،مزمن و غیرقابل پیش بینی شان چالش های زیادی در زندگی بیماران ایجاد می کنند که سبب استرس و نگرانی فراوان شده وکیفیت زندگی این افراد را تحت تاثیر قرار می دهند. روش:آزمودنی ها 3 گروه 60 نفری (هر جنس 30 نفر)از افراد سالم ،بیماران دیابتی و بیماران ام.اس بودند که به وسیله نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار:داده ها به وسیله آزمون های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) و استرس ادراک شدهPss)) به دست آمد و به وسیله روش های آماری تجزیه و تحلیل شد. یافته ها:کیفیت زندگی افراد عادی از بیماران دیابتی و ام.اس به صورت معناداری بیشتر است.استرس ادراک شده افراد عادی نیز به صورت معناداری از بیماران دیابتی و ام.اس کمتر است.همچنین بین کیفیت زندگی و استرس ادراک شده بیماران دیابتی و ام.اس تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: ام.اس و دیابت چالش های مختلفی را برای سلامت فیزیکی و روانی به دنبال دارد. ضروری است متخصصین پزشکی، روان‌پزشکی و روان‌شناسی و سلامت روان آموزش‌ها و مداخلات لازم در جهت ارتقای سطح زندگی روان‌شناختی بیماران ام.اس و دیابت به‌کارگیرند. کلید واژه: دیابت، ام اس، سالم، استرس، کیفیت زندگی

کلمات کلیدی

, دیابت, ام اس, سالم, استرس, کیفیت زندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090354,
author = {خالق پور, محمدعلی and مقدم, مهیار and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {مقایسه استرس و کیفیت زندگی بین افراد سالم، دیابتی و ام.اس},
booktitle = {هفتمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دیابت، ام اس، سالم، استرس، کیفیت زندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه استرس و کیفیت زندگی بین افراد سالم، دیابتی و ام.اس
%A خالق پور, محمدعلی
%A مقدم, مهیار
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J هفتمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
%D 2021

[Download]