پژوهشهای زراعی ایران, دوره (20), شماره (4), سال (2023-2) , صفحات (1-20)

عنوان : ( شبیه‌سازی نمو فنولوژیک کینوا بر اساس داده‌های مزرعه‌ای )

نویسندگان: شهاب اقبالی شاه آباد , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان , معصومه صالحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش تهیه مدلی برای شبیه‌سازی نمو کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) و واسنجی و تعیین اعتبار آن بر اساس داده‌های مزرعه‌ای است. این تحقیق در دو منطقه استان یزد با 10 آزمایش جداگانه و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. عامل‏های آزمایش شامل 5 لاین امید بخش اصلاح شده در مرکز تحقیقات شوری یزد بهمراه رقم تی‌تی‌کاکا بود. نمونه‌گیری و یادداشت برداری‌ها به طور مرتب، هر سه روز یک‌بار و متناسب با پیشرفت مراحل فنولوژیک هر لاین انجام شد. مدلی بر اساس درجه-روز-رشد با زبان برنامه‏نویسی FST تهیه و سپس اقدام به واسنجی و ارزیابی مدل با داده‌های برداشت شده از مزرعه شد. واسنجی و ارزیابی کارایی مدل با استفاده از شاخص‌های جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، ضریب تغییرات یا درصد nRMSE (CV)، شاخص توافق ویلموت (d)، کارایی مدل (ME)، میانگین انحراف از مدل (MB)، ضریب تبیین (R2)، آزمون خط 1:1 روز تا سبزشدن، گل‌دهی و رسیدگی فیزیولوژیک خوب برآورد شد. این مدل تعیین اعتبار شده و هم‌اکنون می‌تواند برای ارزیابی تاثیرات مختلف دمایی و فتوپریودی برای تصمیم‌گیری در طیف وسیعی از محیط‌های رشد در نظام‌های کشت کینوا در شرایط اقلیمی جاری و آینده مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین از این مدل در کارهای آموزشی- تحقیقاتی و کاربردی در مزرعه می‌توان استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, تاریخ کاشت, FST, درجه-روز-رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090356,
author = {اقبالی شاه آباد, شهاب and نصیری محلاتی, مهدی and جهان, محسن and صالحی, معصومه},
title = {شبیه‌سازی نمو فنولوژیک کینوا بر اساس داده‌های مزرعه‌ای},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2023},
volume = {20},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-1472},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {تاریخ کاشت، FST، درجه-روز-رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه‌سازی نمو فنولوژیک کینوا بر اساس داده‌های مزرعه‌ای
%A اقبالی شاه آباد, شهاب
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A جهان, محسن
%A صالحی, معصومه
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2023

[Download]