دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل , 2021-12-08

عنوان : ( ارائه مدل علّی حلقوی بهبود متوسط خاموشی هر مشترک در سال برای شرکتهای توزیع برق در بستر پویایی شناسی سیستمها )

نویسندگان: روح اله راد , علیرضا پویا , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنترلتحقق اهداف سازمانی منطبق بر برنامهو روند پیشبینی شده یکی از ابزارهای سازمانهایامروزی برای بررسی عملکرد سازمان است؛ابزاری که بتواند آینده تحقق برنامهها و پیادهسازی سیاستهای سازمان را تا حدودی پیشبینی نماید از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود؛ یکی از این ابزارها،پویاییشناسی سیستمها در بستر تفکر سیستمی است. مسئلهای که در این تحقیق تلاش شده تا با این تکنیک اقدامبه شناسایی عوامل موثر و روابط متقابل در روند رفتار آن بررسی و مدل علّیحلقوی آن تعیین شود، متوسط خاموشی هر مشترک درسال است، که از منظر شرکتهای توزیعبرق،شاخصی استراتژیک میباشد.رویکرد اصلی در این تحقیق، طبیعتگرایانه، کیفی، کاربردی و توصیفی است؛دراین تحقیق تلاش شده است تا در مدلسازی برخلاف تحقیقات گذشته،علاوه بر توجه به عوامل فنی به عوامل غیرفنی دخیل در روند رفتار شاخص مورد بحث در دو حوزه خاموشیهای بابرنامه و بیبرنامه و روابط متقابل این عوامل پرداخته شود و مدلی جامعتر ارایهگردد. نتایج حاصل ازاین اقدام ارائه مدلی با در نظرگرفتن حلقههایی در حوزههای اثرگذاری نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان، آنالیز علل ریشهای وقوع عیوب، مالی، نیروی انسانی، حوادث و اتفاقات، عملیات خط گرم، مانور، اتوماسیون و هوشمندسازیشبکه توزیع برق، بازار برق، تولید پراکنده ومصرف انرژی مشترکین بر روند شاخص استراتژیک متوسط خاموشیهر مشترک در سال می باشد.

کلمات کلیدی

, پویایی شناسی سیستمها, سایدی, انرژی توزیع نشده, مدل علّی حلقوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090378,
author = {راد, روح اله and پویا, علیرضا and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {ارائه مدل علّی حلقوی بهبود متوسط خاموشی هر مشترک در سال برای شرکتهای توزیع برق در بستر پویایی شناسی سیستمها},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پویایی شناسی سیستمها،سایدی،انرژی توزیع نشده، مدل علّی حلقوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدل علّی حلقوی بهبود متوسط خاموشی هر مشترک در سال برای شرکتهای توزیع برق در بستر پویایی شناسی سیستمها
%A راد, روح اله
%A پویا, علیرضا
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
%D 2021

[Download]