تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, دوره (24), شماره (69), سال (2022-7) , صفحات (50-75)

عنوان : ( شناسایی و تحلیل اثرات مهاجرت های بازگشتی بر بازساخت سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) )

نویسندگان: زهرا سلیمانی , مریم قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهاجرت بازگشتی واکنشی نسبت به ایجاد جذابیت در مناطق روستایی قلمداد می‌شود، این نوع مهاجرت می‌تواند اثرات متنوع و متعددی بر بازساخت نواحی روستایی داشته‌باشد. هدف مطالعه حاضر شناسایی و تحلیل اثرات مهاجرت‌های بازگشتی بر بازساخت سکونتگاه‌های روستایی شهرستان نیشابور است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه بوده است. در این مطالعه تعداد 37 روستا در شهرستان نیشابور که دارای مهاجران بازگشتی بودند، مورد بررسی قرار گرفت و 55 اثر مهاجران بازگشتی بر بازساخت نواحی روستایی شناسایی گردید که ضریب آلفای کرونباخ 0.942 بیانگر پایایی مطلوب ابزار تحقیق می باشد. شاخص ها ذیل سه بعد اجتماعی با 18 شاخص(α=0.925)، اقتصادی با 21 شاخص (α=0.891) و کالبدی- محیطی با 16 شاخص (α=0.852) بررسی شد. از آنجا که بر اساس آزمون تی تفاوت میانگین ابعاد سه گانه بجز در بعد اجتماعی معنی دار نشد، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. نتایج نشان داد که 55 اثر شناسایی شده مهاجرت بازگشتی را می توان ذیل 14 اثر اصلی با 78.79 درصد واریانس قرار داد. بر این اساس به ترتیب 1- افزایش انسجام و همبستگی بین اهالی با 25.21 درصد واریانس، 2- بهبود زیرساختهای خدماتی و رفاهی با 10.52، 3- رونق اقتصاد روستایی با 7، 4- فعال سازی ظرفیت ها با 5.4، 5- توسعه فعالیت های غیرکشاورزی با 5 درصد واریانس به ترتیب مهمترین تاثیرات مهاجرت بازگشتی در بازساخت سکونتگاه­های روستایی هستند.

کلمات کلیدی

مهاجرت‌ بازگشتی؛ بازساخت؛ سکونتگاه‌های روستایی؛ شهرستان نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090381,
author = {سلیمانی, زهرا and قاسمی, مریم},
title = {شناسایی و تحلیل اثرات مهاجرت های بازگشتی بر بازساخت سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)},
journal = {تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی},
year = {2022},
volume = {24},
number = {69},
month = {July},
issn = {2228-7736},
pages = {50--75},
numpages = {25},
keywords = {مهاجرت‌ بازگشتی؛ بازساخت؛ سکونتگاه‌های روستایی؛ شهرستان نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تحلیل اثرات مهاجرت های بازگشتی بر بازساخت سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)
%A سلیمانی, زهرا
%A قاسمی, مریم
%J تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
%@ 2228-7736
%D 2022

[Download]