آبیاری و زهکشی ایران, دوره (16), شماره (2), سال (2022-6) , صفحات (387-398)

عنوان : ( توسعه مدلهای ریاضی جهت تعیین تاثیر چرخه های تر و خشک شدن بر پارامترهای فیزیکی مکانیکی خاک های ریزدانه )

نویسندگان: خشایار خداشناس , سعیدرضا خداشناس , نفیسه سیدنژادگل خطمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ا توجه به طبیعت آسیب پذیر سدهای خاکی در مقایسه با سدهای بتنی، باید تمامی عوامل موثر بر پایداری این سدها مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرند. تر و خشک شدن متوالی هسته سد خاکی از عوامل مهمی است که می‌تواند روی پارامترهای فیزیکی و مکانیکی هسته و بدنه سد موثر باشد که این تغییرات باعث افزایش خطرات بعدی مانند نشت، پایپینگ و نشست می‌شوند. این موضوع به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران بسیار محتمل است. تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام شده است و بعضی از این تحقیقات مدل‌های ریاضی مناسب برای داده‌های خود ارائه کرده‌اند، ولی به دلیل اینکه نتایج هر تحقیق مرتبط با خاک مورد بررسی اختصاصی همان مطالعه میباشد، این مدل‌ها برای داده های سایر محققین قابل استفاده نیست. در تحقیق حاضر، پس از جمع آوری 866 داده‌ی آزمایشگاهی از 23 تحقیق گذشته، تأثیر تر و خشک شدن متوالی هسته رسی سد‌های خاکی بر پارامترهای فیزیکی مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت و روابط ریاضی چند متغیره بین پارامترهای فیزیکی مکانیکی و تعداد دور تر و خشک شدن بدست آمد. این تحقیق نشان داد که اثر تر و خشک شدن روی پارامترهای مکانیکی بسیار مهم بوده و باید در تحلیل سازه‌ای سد نیز مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, خاک رس سد خاکی منحنی مشخصه آب, خاک هدایت هیدرولیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090426,
author = {خشایار خداشناس and خداشناس, سعیدرضا and سیدنژادگل خطمی, نفیسه},
title = {توسعه مدلهای ریاضی جهت تعیین تاثیر چرخه های تر و خشک شدن بر پارامترهای فیزیکی مکانیکی خاک های ریزدانه},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2022},
volume = {16},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-7942},
pages = {387--398},
numpages = {11},
keywords = {خاک رس سد خاکی منحنی مشخصه آب-خاک هدایت هیدرولیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه مدلهای ریاضی جهت تعیین تاثیر چرخه های تر و خشک شدن بر پارامترهای فیزیکی مکانیکی خاک های ریزدانه
%A خشایار خداشناس
%A خداشناس, سعیدرضا
%A سیدنژادگل خطمی, نفیسه
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2022

[Download]