اقتصاد کاربردی, دوره (11), شماره (39), سال (2022-5) , صفحات (1-22)

عنوان : ( بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (نوآوری) بر رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی با بهره گیری از روش رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط (SUR)شواهدی از کشورهای منا (MENA) )

نویسندگان: سید محمد قائم ذبیحی , مصطفی سلیمی فر , محمدطاهر احمدی شادمهری , نرگس صالح نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقتصاددانان حداقل از زمان کتاب ثروت ملل آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ همواره در پی پاسخ به این سوال هستند که چرا برخی مکان ها رشد می کنند، رونق می گیرند و به استانداردهای زندگی بالاتری دست می یابند. از این رو، داشتن رشد و توسعه بالا، سبب برخورداری آحاد جامعه از امکانات و مزایای اقتصادی و اجتماعی بسیاری می شود. هدف از این مقاله بررسی رابطه تجربی بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد و شاخص توسعه انسانی در کشورهای حوزه منا است. بدین منظور در این پژوهش از داده های پانل در بازه سالانه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ برای کشورهای عضو منا استفاده شده است. نتایج تجربی به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی به میزان ۰.۰۰۳ درصد و بر شاخص توسعه انسانی به میزان ۰.۱۹۲ واحد در کشورهای منا تاثیر مثبت و معناداری داشته است. همچنین سایر متغیرهای پژوهش از جمله بازبودن تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثبات ناخالص بر رشد اقتصادی به ترتیب به میزان ۰.۰۰۲، ۰.۰۰۱ و ۰.۰۰۱ درصد و بر شاخص توسعه انسانی به ترتیب به میزان ۰.۳۸۰، ۰.۰۷۱ و ۰.۳۲۱ واحد تاثیر مثبت و معناداری داشته اند. همچنین شایان ذکر است که در معادله رشد اقتصادی متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی معنادار به دست نیامده است.

کلمات کلیدی

, اقتصاد دانش‌بنیان, فناوری اطلاعات و ارتباطات, رشد اقتصادی, شاخص توسعه انسانی رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090431,
author = {ذبیحی, سید محمد قائم and سلیمی فر, مصطفی and احمدی شادمهری, محمدطاهر and صالح نیا, نرگس},
title = {بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (نوآوری) بر رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی با بهره گیری از روش رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط (SUR)شواهدی از کشورهای منا (MENA)},
journal = {اقتصاد کاربردی},
year = {2022},
volume = {11},
number = {39},
month = {May},
issn = {2251-6212},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {اقتصاد دانش‌بنیان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد اقتصادی، شاخص توسعه انسانی رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (نوآوری) بر رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی با بهره گیری از روش رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط (SUR)شواهدی از کشورهای منا (MENA)
%A ذبیحی, سید محمد قائم
%A سلیمی فر, مصطفی
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A صالح نیا, نرگس
%J اقتصاد کاربردی
%@ 2251-6212
%D 2022

[Download]