پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, سال (2022-4)

عنوان : ( زیست چینه نگاری توالی ووچیاپینگین و چانگزینگین پیشین بر مبنای آمونوئیدها در شمال باختر ایران )

نویسندگان: ناهیده غنی زاده تبریزی , عباس قادری , دیتر کورن , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توالی رسوبات پیرامون مرز پرمین - تریاس در منطقۀ جلفای آذربایجان از دیدگاه سنگ چینه‌نگاری، مشتمل بر سنگ آهک‌ها و شیل‌های لایه‌های جلفای پایینی و بالایی، شیل‌های عضو زال و سنگ آهک‌های حاوی Paratirolites سازند علی ‎‍باشی و طبقات شیلی - کربناتۀ سازند الیکاست. لایه‌های جلفای پایینی سرشار از فسیل انواع زیستمندان کف‌زی نظیر بازوپایان و مرجان‌هایند، ضمن اینکه لایه‌های جلفای بالایی و طبقات سازند علی‌باشی حاوی زیستمندان پلاژیک بسیاری نظیر آمونوئیدها، ماهی‌ها و کنودونت‌هایند. توالی‌های یادشده پیش از این، از دیدگاه‌های مختلف دیرینه‌شناختی و ژئوشیمیایی بررسی شده‌‌اند، اگرچه اغلب این مطالعات متمرکز بر طبقات پیرامون مرز پرمین - تریاس بوده است. در پژوهش حاضر، فون آمونوئیدی به‌دست‌آمده از طبقات قدیمی‌تر پیرامون مرز ووچیاپینگین - چانگزینگین در چهار برش چینه‌شناسی درۀ ارس، علی‌باشی 1، علی‌باشی 4 و زال بررسی شده است. بر این اساس، 14 جنس و 22 گونه از این آمونوئیدها شناسایی شده و در قالب پنج بایوزون مختلف دسته‌بندی شده‌اند. بایوزون Araxocers latissimum از لایه‌های جلفای پایینی و بایوزون Vedioceras ventrosulcatum از لایه‌های جلفای بالایی، مؤید سن ووچیاپینگین و نیز بایوزون‌های Iranites transcaucasius- Phisonites triangulus، Dzhulfites nodosus و Shevyrevites shevyrevi از عضو زال به سن چانگزینگین‌اند که همخوانی خوبی را با سن‌های ارائه‌شده بر مبنای کنودونت‌ها نشان می‌دهند.

کلمات کلیدی

, پرمین, ‌ جلفا, ‌ آمونوئید, ‌ ووچیاپینگین, ‌ چانگزینگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090443,
author = {غنی زاده تبریزی, ناهیده and قادری, عباس and دیتر کورن and عاشوری, علیرضا},
title = {زیست چینه نگاری توالی ووچیاپینگین و چانگزینگین پیشین بر مبنای آمونوئیدها در شمال باختر ایران},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2022},
month = {April},
issn = {2008-8788},
keywords = {پرمین،‌ جلفا،‌ آمونوئید،‌ ووچیاپینگین،‌ چانگزینگین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری توالی ووچیاپینگین و چانگزینگین پیشین بر مبنای آمونوئیدها در شمال باختر ایران
%A غنی زاده تبریزی, ناهیده
%A قادری, عباس
%A دیتر کورن
%A عاشوری, علیرضا
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2022

[Download]