آب و خاک, دوره (36), شماره (1), سال (2022-4) , صفحات (53-65)

عنوان : ( تثیر سورفکتانت باکتریایی همراه با کاربرد کلات کننده‌ها بر کادمیم محلول در یک خاک آهکی )

نویسندگان: سحر عربتیموری , اکرم حلاج نیا , امیر لکزیان , فهیمه نیک بین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تاثیر دو نوع سورفکتانت باکتریایی بر کادمیم محلول همراه با کاربرد سه نوع کلات کننده (اسید هیومیک، سیترات سدیم و Na2-EDTA) دریک خاک آهکی آلوده به کادمیم در چند آزمایش جداگانه در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. زمان تعادل در کاربرد غلظت 1 میلی مولار کلات کننده ها در شش زمان (6، 12، 24، 36، 48، 72 ساعت) و غلظت موثر هر یک از کلات کننده ها در کاربرد غلظت های 0، 1/0، 25/0، 5/0، 1 و mM2 تعیین گردید. درنهایت تاثیر کاربرد هم زمان هر یک از کلات کننده ها و دو نوع سورفکتانت استخراج شده از باکتری های Pseudomonas putida وBacillus subtilis در غلظت های صفر، 50،25 و mgL-1100 بر کادمیم محلول بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش زمان تماس، کادمیم محلول خاک با کاربرد اسید هیومیک و Na2-EDTA به صورت معنی‌داری (p<0.05) افزایش یافت. کاربرد Na2-EDTA در همه غلظت های مورد مطالعه و کاربرد اسید هیومیک در غلظت های بالاتر ازmM 25/0 موجب افزایش کادمیم محلول در مقایسه با شاهد شد. سیترات سدیم در هیچ یک از غلظت ها و زمان های مورد مطالعه تاثیر معنی‌داری بر کادمیم محلول نداشت. بیوسورفکتانت های مورد استفاده تاثیر معنی‌داری بر کارایی سیترات سدیم از نظر افزایش کادمیم محلول نداشتند. کاربرد سورفکتانت تولید شده بوسیله Bacillus subtilis در غلظت mgL-125 همراه با Na2-EDTA موجب افزایش کادمیم محلول گردید و افزایش غلظت این بیوسورفکتانت تاثیر معنی‌داری نسبت به غلظت mgL-125 ایجاد نکرد. در حالی که کاربرد هم زمان Na2-EDTA و سورفکتانت Pseudomonas putida تاثیری بر کادمیم محلول نداشت این بیوسورفکتانت در غلظت mgL-1100 اسید هیومیک موجب تفاوت معنی‌داری در غلظت کادمیم محلول خاک شد.

کلمات کلیدی

, Bacillus subtilis, Pseudomonas putid, آلودگی خاک, زیست پالایی, کادمیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090470,
author = {عربتیموری, سحر and حلاج نیا, اکرم and لکزیان, امیر and نیک بین, فهیمه},
title = {تثیر سورفکتانت باکتریایی همراه با کاربرد کلات کننده‌ها بر کادمیم محلول در یک خاک آهکی},
journal = {آب و خاک},
year = {2022},
volume = {36},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4757},
pages = {53--65},
numpages = {12},
keywords = {Bacillus subtilis، Pseudomonas putid، آلودگی خاک، زیست پالایی، کادمیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تثیر سورفکتانت باکتریایی همراه با کاربرد کلات کننده‌ها بر کادمیم محلول در یک خاک آهکی
%A عربتیموری, سحر
%A حلاج نیا, اکرم
%A لکزیان, امیر
%A نیک بین, فهیمه
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2022

[Download]