حسابداری سلامت, دوره (3), شماره (2), سال (2014-6) , صفحات (16-40)

عنوان : ( بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در مورد چارچوب و محتوای گزارشگری اجتماعی )

نویسندگان: محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیه ظفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: محتوا و رویه‌های گزارشگری مسئولیت اجتماعی در کشورهای مختلف متفاوت است؛‌ چرا که از جنبه‌های مختلف تفاوت‌های عمده بین کشورها وجود دارد. بنابراین، با توجه به شرایط محیطی و اجتماعی متفاوت ایران نسبت به سایر کشورها، انتظار می‌رود تقاضا و انتظار ذی‌نفعان و استفاده‌‌کنندگان برای افشاء مسئولیت‌های اجتماعی متفاوت باشد. از این‌رو، پژوهش حاضر ضمن تبیین مفهوم مسئولیت اجتماعی، چارچوبی مدون در مورد محتوای گزارشگری اجتماعی در ایران ارائه می‌کند. روش پژوهش: روش این پژوهش توصیفی- پیمایشی و دیدگاه ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در مورد اهمیت موضوع‌های مختلف مسئولیت‌های اجتماعی با استفاده از پرسش‌نامه پژوهشگرساخته متناسب با اهمیت و موضوع پژوهش در سال 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری پژوهش به روش نمونه در دسترس انتخاب و داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده آزمون ویلکاکسون، تی‌استیودنت تک نمونه‌ای و طرح اندازه‌های تکرار شده تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: بیش‌تر پاسخ‌گویان خواهان این هستند که شرکت‌ها افشاهایی را در مورد مسئولیت‌های اجتماعی خود داشته باشند و این افشاها در گزارشگری اجتماعی باید، به ترتیب اولویت شامل موضوع‌های «بهداشت و ایمنی»، «انرژی»، «رویه‌های فعالیت عادلانه»، «موضوع‌های زیست‌محیطی»، «منابع انسانی» و «مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی» باشد. نتیجه‌گیری: از نظر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، گزارشگری اجتماعی شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین، شرکت‌ها باید نسبت به نیازها و انتظارات استفاده‌کنندگان در مورد گزارشگری اجتماعی آگاه بوده و برای تأمین آن‌ها تلاش کنند.

کلمات کلیدی

, استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی, گزارشگری اجتماعی , مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090475,
author = {باقرپور ولاشانی, محمدعلی and مصطفی جهانبانی and سمیه ظفرزاده},
title = {بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در مورد چارچوب و محتوای گزارشگری اجتماعی},
journal = {حسابداری سلامت},
year = {2014},
volume = {3},
number = {2},
month = {June},
issn = {2252-0473},
pages = {16--40},
numpages = {24},
keywords = {استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، گزارشگری اجتماعی ،مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در مورد چارچوب و محتوای گزارشگری اجتماعی
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A مصطفی جهانبانی
%A سمیه ظفرزاده
%J حسابداری سلامت
%@ 2252-0473
%D 2014

[Download]