اقتصاد و الگو سازی, دوره (12), شماره (3), سال (2022-2) , صفحات (1-32)

عنوان : ( اثر آزادسازی تجاری بر تحرک بین‌المللی نیروی کار با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی: بازبینی نظریه ماندل در اقتصاد ایران )

نویسندگان: لادن قدرتی , مصطفی کریم زاده , سیدمهدی مصطفوی ترقی , احمد سیفی , مهدی نجاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش همگرایی اقتصادی و گسترش روابط تجاری زمینه جابه‌جایی عوامل تولیدی بین کشورها را با هدف کسب درآمد بیشتر فراهم نموده‌ است. بر اساس نظریه ماندل و نیز طبق نظریه‌های سنتی تجارت، موجودی نابرابر و متفاوت عوامل تولیدی در کشورها باعث برقراری تجارت کالا و جابجایی عوامل تولیدی می‌گردد. در تحقیق حاضر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر جابه‌جایی بین‌المللی نیروی کار ماهر و غیرماهر در ایران طی چهار سناریوی کاهش 5 درصدی، 10 درصدی، 25 درصدی و 50 درصدی تعرفه‌ها با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی پرداخته‌ شده است. نتایج تحقیق حاکی از افزایش خالص (ورودی) مهاجرت در نتیجه آزادسازی تجاری کالاهای صنعتی و کلیه کالاهای وارداتی است که به منزله وجود رابطه مکملی بین آن‌ها است. در حالت آزادسازی تجاری کالاهای کشاورزی و افزایش واردات آن، جریان خالص (ورودی) مهاجرت برای نیروی‌کار ماهر افزایش و برای نیروی‌کار غیرماهر کاهش می‌یابد. با توجه به اثری که تجارت خارجی بر مهاجرت نیروی‌کار می‌گذارد، برای کالاهای واسطه‌ و سرمایه‌ای آزادسازی و تسهیل و برای کالاهای مصرفی کنترل واردات پیشنهاد می‌گردد.

کلمات کلیدی

, آزادسازی تجاری, نظریه ماندل, پروژه تحلیل تجارت جهانی, نیروی کار ماهر و غیرماهر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090519,
author = {قدرتی, لادن and کریم زاده, مصطفی and مصطفوی ترقی, سیدمهدی and سیفی, احمد and مهدی نجاتی},
title = {اثر آزادسازی تجاری بر تحرک بین‌المللی نیروی کار با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی: بازبینی نظریه ماندل در اقتصاد ایران},
journal = {اقتصاد و الگو سازی},
year = {2022},
volume = {12},
number = {3},
month = {February},
issn = {2476-5775},
pages = {1--32},
numpages = {31},
keywords = {آزادسازی تجاری، نظریه ماندل، پروژه تحلیل تجارت جهانی، نیروی کار ماهر و غیرماهر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر آزادسازی تجاری بر تحرک بین‌المللی نیروی کار با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی: بازبینی نظریه ماندل در اقتصاد ایران
%A قدرتی, لادن
%A کریم زاده, مصطفی
%A مصطفوی ترقی, سیدمهدی
%A سیفی, احمد
%A مهدی نجاتی
%J اقتصاد و الگو سازی
%@ 2476-5775
%D 2022

[Download]