هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری , 2021-06-17

عنوان : ( بررسی تاثیر متغیرهای سازمانی درک شده بر رفتارسبز به واسطه نگرش های زیست محیطی کارکنان (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۹ مشهد) )

نویسندگان: نادیا رشیدی کرمانی , آذر کفاش پور , علیرضا خوراکیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع محیط زیست و حفاظت از آن، سازمان ها نیز به دلایل مختلف از جمله پیروی از مقررات، نگرانی های زیست محیطی، رسانه ها و فشار اجتماعی و همچنین این حقیقت که خود، مصرف کننده مقدار زیادی انرژی و کاغذ هستند در برخی مواقع سعی در همراستایی جهت گیری استراتژیک با خط مشی های زیست محیطی دارند. لذا پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه ی بین متغیرهای سازمانی درک شده (پاداش، حمایت و سطح سازگاری درک شده سازمان با محیط زیست) و رفتار سبز با میانجیگری نگرش زیست محیطی صورت پذیرفته است.جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه ۹ مشهد بوده که از بین ۱۲۰ نفر، ۱۰۲ نفر به عنوان نمونه و بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری و با کمک نرم افزارهای AMOS و SPSS انجام شده است.تمامی فرضیه ها تایید شدند و نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای سازمانی درک شده بر رفتار سبز با میانجی گری نگرش زیست محیطی تاثیر مثبت و معناداری دارند.

کلمات کلیدی

, نگرش , رفتارسبز , متغیرهای سازمانی درک شده , بازاریابی اجتماعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090523,
author = {رشیدی کرمانی, نادیا and کفاش پور, آذر and خوراکیان, علیرضا},
title = {بررسی تاثیر متغیرهای سازمانی درک شده بر رفتارسبز به واسطه نگرش های زیست محیطی کارکنان (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۹ مشهد)},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری},
year = {2021},
location = {تهران - موسسه آموزش عالی مهر اروند, ايران},
keywords = {نگرش ، رفتارسبز ، متغیرهای سازمانی درک شده ، بازاریابی اجتماعی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر متغیرهای سازمانی درک شده بر رفتارسبز به واسطه نگرش های زیست محیطی کارکنان (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۹ مشهد)
%A رشیدی کرمانی, نادیا
%A کفاش پور, آذر
%A خوراکیان, علیرضا
%J هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
%D 2021

[Download]