تاریخ, دوره (12), شماره (46), سال (2017-12) , صفحات (56-73)

عنوان : ( سیر تاریخی مسأله اصالت بر پایه نظریات سهروردی )

نویسندگان: سید سجاد ساداتی زاده , سیدمرتضی حسینی , عبدالله نیک سیرت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیر تاریخی مسأله اصالت از موضوعاتی هست که با بررسی و نگاهی دقیق به آن، میتوان از نسبتهای ناروا به دیگران جلوگیری کرد. یکی از این شخصیتها که نسبتهای ناصحیح به آن داده میشود، سهروردی میباشد که به وی نسبت اصالت ماهیتی دادهاند؛ موضوع حکمت او انوار است. او نور را به آنچه ظاهر بنفسه و مظهر لغیره است تعریف مینماید. سهروردی بر پایهی آن چه ظاهر است به بحث دربارهی ساختار حقیقت که مستقیماً معلوم ما واقع میشود میپردازد. هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی بحث دامنهدار اصالت است. معروف است که سهروردی قائل اصالت ماهیت بوده است، اما در واقع اصالت ماهیتی دانستن سهروردی غلطی رایج میباشد. سهروردی مفهوم مطلق ماهیت و وجود را امری اعتباری میداند، اما ماهیت موجوده (موجود) را که در عالم واقع دارای آثار خارجی است، حقیقی میداند. البته اصلا در آن زمان بحث اصالت مطرح نبود و آنچه از سوی ایشان مطرح شده و اهمیت داشت مفهوم نور و در مقابل آن مفهوم ظلمت بوده است. وی نور را بنای عالم قرار داده است. یا بهتر است بگوییم ایشان نگاهی انیتی، حضوری، آگاهی، نوری، شهودی دارد و این مسایل در نظام حکمی اشراق اصالت دارند

کلمات کلیدی

, نور, وجود, ماهیت, اصالت, اعتباریت, سهروردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090524,
author = {ساداتی زاده, سید سجاد and حسینی, سیدمرتضی and عبدالله نیک سیرت},
title = {سیر تاریخی مسأله اصالت بر پایه نظریات سهروردی},
journal = {تاریخ},
year = {2017},
volume = {12},
number = {46},
month = {December},
issn = {2008-0271},
pages = {56--73},
numpages = {17},
keywords = {نور- وجود- ماهیت- اصالت- اعتباریت- سهروردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیر تاریخی مسأله اصالت بر پایه نظریات سهروردی
%A ساداتی زاده, سید سجاد
%A حسینی, سیدمرتضی
%A عبدالله نیک سیرت
%J تاریخ
%@ 2008-0271
%D 2017

[Download]