دانشکده پزشکی مشهد, دوره (64), شماره (6), سال (2022-2) , صفحات (62-74)

عنوان : ( اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر شادکامی و بهزیستی زنان نابارور )

نویسندگان: سمانه شاهی صنوبری , مجید معینی زاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: ناباروری یکی از مشکلات شایع بشری است که آسیب های روانشناختی متعددی در پی دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی رواندرمانی مثبتگرا مبتنی بر خیرباوری بر شادکامی و بهزیستی زنان نابارور انجام شده است. روش کار: طرح پژوهشی شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری مورد نظر زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیکهای ناباروری سطح شهر مشهد در سال 1398-99بودند. 26نفر به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش( )N=13و کنترل( )N=13قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه بهزیستی است. پرسشنامهها قبل و بعد از مداخله و پس از یک ماه پیگیری تکمیل شد. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: یافتهها نشان داد که شادکامی( )p>0/01و بهزیستی( )p>0/01گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری دارد، و این نتایج تا یک ماه پس از مداخله نیز تداوم یافته است(.)p>0/01 نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت رواندرمانی مثبتگرا مبتنی بر خیرباوری بر شادکامی و بهزیستی زنان نابارور اثر مثبت و معنادار دارد و میتوان از آن در راستای افزایش شادکامی و بهزیستی زنان نابارور در مراکز تشخیص و درمان ناباروری بهره برد

کلمات کلیدی

, رواندرمانی مثبتگرا مبتنی بر خیرباوری, شادکامی, بهزیستی , ناباروری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090535,
author = {شاهی صنوبری, سمانه and معینی زاده, مجید and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر شادکامی و بهزیستی زنان نابارور},
journal = {دانشکده پزشکی مشهد},
year = {2022},
volume = {64},
number = {6},
month = {February},
issn = {1735-4013},
pages = {62--74},
numpages = {12},
keywords = {رواندرمانی مثبتگرا مبتنی بر خیرباوری، شادکامی، بهزیستی ، ناباروری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر شادکامی و بهزیستی زنان نابارور
%A شاهی صنوبری, سمانه
%A معینی زاده, مجید
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J دانشکده پزشکی مشهد
%@ 1735-4013
%D 2022

[Download]