مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (10), شماره (3), سال (2020-11) , صفحات (115-134)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف لجن فاضلاب بر غلظت روی، مس، کادمیم و سرب در گیاه تربچه و ریحان و برخی ویژگی های شیمیایی خاک )

نویسندگان: مریم نیک قدمی حسینی ئی , امیر فتوت , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به رشد جمعیت و تولید روز افزون ضایعات (پسماند) شهری، مخاطرات زیست محیطی این ضایعات یکی از مهم ترین چالش های امروزی اکثر شهرهاست که مطمئن ترین راه پیشگیری از انباشته شدن این مواد، افزودن آن به زمینهای کشاورزی است. این امر به خصوص در کشورهایی با آب و هوای خشک به دلیل کمبود مواد آلی خاک بیش تر مورد توجه میباشد. با توجه به مصرف سرانه سبزیجات در کشور و استفاده از لجن فاضلاب به عنوان بارورکننده خاک ممکن است خطر آلودگی خاک ناشی از حضور فلزات سنگین در خاک و گیاه سلامت انسان و موجودات را تهدید کند بر همین اساس لازم است تا مطالعات و بررسی هایی در زمینه سنجش اثر کاربرد سطوح مختلف لجن فاضلاب بر غلظت عناصر روی، کادمیم، سرب و مس در ریشه و اندام هوایی گیاه ریحان و تربچه که جز سبزیجات پر مصرف مردم هستند، انجام شود. مواد و روش ها: به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف لجن فاضلاب شهری تصفیه خانه التیمور مشهد بر غلظت عناصر ریحان (Raphanus sativus) سنگین کادمیم، مس، سرب و روی در اندام هوایی و زیرزمینی دو گیاه تربچه آزمایشی گلدانی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. (Ocimum basilicum) 40 و 80 ) تن در هکتار لجن ،20 ،10 ، این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار شامل سطوح مختلف فاضلاب و در 3 تکرار انجام شد. برای تعیین غلظت کل فلزات سنگین در لجن فاضلاب و خاک از روش تیزاب سلطانی استفاده شد و تعیین غلظت فلزات گیاه به روش هضم خشک انجام شد. یافته ها: نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد سطوح مختلف لجن فاضلاب تأثیر معنی داری (P<0.05) بر غلظت این چهار عنصر در دو گیاه تربچه و ریحان داشت. با افزایش لجن فاضلاب غلظت عناصر در ریشه و اندام هوایی دو گیاه نسبت به شاهد افزایش یافت. افزایش عنصر روی در هر دو گیاه نسبت به دیگر عناصر قابل توجه بود. افزایش غلظت عناصر در دو گیاه روند مشابهی داشت. این افزایش به ترتیب روی> مس> سرب> کادمیم در ریشه و اندام هوایی بود. هم چنین غلظت فلزات در گیاه تربچه نسبت به گیاه ریحان بیش تر بود. نتیجه گیری: به طور کلی کاربرد سطوح مختلف لجن فاضلاب در خاک باعث تغییراتی در ویژگی های شیمایی خاک از جمله کاهش pH خاک، افزایش هدایت الکتریکی و کربن آلی خاک شد. هم چنین در تیمار سطح آخر لجن فاضلاب (L4) دو گیاه دچار سمیت شدند و در کم ترین سطح از تیمار لجن فاضلاب، سمیت و آسیبی در گیاهان مشاهده نشد. سمیت عناصر در تیمار سطح یک لجن فاضلاب (L1) در این گیاهان مشاهده نشد ولی به نظر می رسد کاربرد مداوم سطح 10 تن در هکتار لجن در خاک باید محتاطانه و با پایش مستمر انجام شود. اما با توجه به نتایج این مطالعه، کاربرد کم ترین سطح لجن فاضلاب نیز باید با دقت و پایش مستمر انجام شود.

کلمات کلیدی

, نتیجه گیری: به طور کلی کاربرد سطوح مختلف لجن فاضلاب در خاک باعث تغییراتی در ویژگی های شیمایی خاک از جمله کاهش pH خاک, افزایش هدایت الکتریکی و کربن آلی خاک شد. هم چنین در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090560,
author = {نیک قدمی حسینی ئی, مریم and فتوت, امیر and خراسانی, رضا},
title = {اثر سطوح مختلف لجن فاضلاب بر غلظت روی، مس، کادمیم و سرب در گیاه تربچه و ریحان و برخی ویژگی های شیمیایی خاک},
journal = {مدیریت خاک و تولید پایدار},
year = {2020},
volume = {10},
number = {3},
month = {November},
issn = {2322-1267},
pages = {115--134},
numpages = {19},
keywords = {نتیجه گیری: به طور کلی کاربرد سطوح مختلف لجن فاضلاب در خاک باعث تغییراتی در ویژگی های شیمایی خاک از جمله کاهش pH خاک، افزایش هدایت الکتریکی و کربن آلی خاک شد. هم چنین در تیمار سطح آخر لجن فاضلاب (L4) دو گیاه دچار سمیت شدند و در کم ترین سطح از تیمار لجن فاضلاب، سمیت و آسیبی در گیاهان مشاهده نشد. سمیت عناصر در تیمار سطح یک لجن فاضلاب (L1) در این گیاهان مشاهده نشد ولی به نظر می رسد کاربرد مداوم سطح 10 تن در هکتار لجن در خاک باید محتاطانه و با پایش مستمر انجام شود. اما با توجه به نتایج این مطالعه، کاربرد کم ترین سطح لجن فاضلاب نیز باید با دقت و پایش مستمر انجام شود.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف لجن فاضلاب بر غلظت روی، مس، کادمیم و سرب در گیاه تربچه و ریحان و برخی ویژگی های شیمیایی خاک
%A نیک قدمی حسینی ئی, مریم
%A فتوت, امیر
%A خراسانی, رضا
%J مدیریت خاک و تولید پایدار
%@ 2322-1267
%D 2020

[Download]