پژوهش های قرآنی, دوره (27), شماره (103), سال (2022-9) , صفحات (115-130)

عنوان : ( روش تفسیری مصطفی مسلم در سوره بقره با تاکید بر نظریه وحدت موضوعی )

نویسندگان: حسنیه شیخ حمزه , عباس اسمعیلی زاده , علی اسدی اصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال‌های اخیر نگرش موضوعی به تفسیر قرآن سرعت بیشتری پیدا کرده و مفسران با هدف دستیابی به معارف نوین، رویکرد کل‌نگری به قرآن و سوره‌ها را اتخاذ کرده‌اند. نظریه وحدت موضوعی نیز با پیش‌فرض موضوع واحد برای هر سوره، به دنبال ارائه تفسیری جامع از آیات قرآن است. در این میان، مصطفی مسلم با نگارش «التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم»، اولین تفسیر کامل سوره‌های قرآن بر پایه وحدت موضوعی را ارائه داد. میزان موفقیت یا عدم موفقیت وی در عملی ساختن این شیوه تفسیری و ارزیابی کارآمدی نظریه وی، منوط به مطالعه و بررسی اثر تفسیری ایشان خواهد بود. ازاین‌رو ایده اصلی نوشتار حاضر، نقد و بررسی روش تفسیری مصطفی مسلم در سوره بقره با تأکید بر نظریه وحدت موضوعی است؛ چه آنکه رهگیری و اثبات وحدت موضوعی در طولانی‌ترین سوره قرآن می‌تواند مؤیدی بر نظریه مذکور باشد و از حجم مخالفت‌ها با آن بکاهد؛ هرچند یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تفسیر موضوعی مصطفی مسلم از کاستی‌هایی مانند تکلف در تعیین محور و مقاطع سوره، عدم حضور نظریه وحدت موضوعی در فرایند تفسیر، ابهام و اضطراب در روش و ... رنج می‌برد و در مجموع وی نتوانسته نظریه وحدت موضوعی مورد نظر خویش را در تفسیر عملی سازد.

کلمات کلیدی

, تفسیر موضوعی, وحدت موضوعی, مصطفی مسلم, سوره بقره, تناسب معنایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090580,
author = {شیخ حمزه, حسنیه and اسمعیلی زاده, عباس and اسدی اصل, علی},
title = {روش تفسیری مصطفی مسلم در سوره بقره با تاکید بر نظریه وحدت موضوعی},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2022},
volume = {27},
number = {103},
month = {September},
issn = {2251-9815},
pages = {115--130},
numpages = {15},
keywords = {تفسیر موضوعی، وحدت موضوعی، مصطفی مسلم، سوره بقره، تناسب معنایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش تفسیری مصطفی مسلم در سوره بقره با تاکید بر نظریه وحدت موضوعی
%A شیخ حمزه, حسنیه
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A اسدی اصل, علی
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2022

[Download]