به نژادی نهال و بذر, دوره (30), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (173-190)

عنوان : ( گروه بندی عناب های ایران بر اساس صفات کمی و نشانگرهای ISSR و RAPD )

نویسندگان: کمال غوث , سعید ملک زاده شفارودی , محمدحسن راشدمحصل , محمد رضا اکبری , سید حسن رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عناب و غربی است که در بسیاری از مناطق و استا ن های ایران پراکنش طبیعی دارد. این تحقیق با هدف بررسی تنوع در کلکسی ون عناب ایران ، شامل RAPD و ISSR ژنتیکی و ژنومی با استفاده از صفات کمی و مارکرهای مولکولی نمونه های جمع آوری شده از هشت استان ، در استان خراسان جنوبی انجام شد . تنوع قابل ملاحظه ای در میان استفاده شده، ISSR 29 اکوتیپ مورد بررسی با کمک مارکرهای یاد شده ب ه دست آمد . از میان سیزده پرایمر انتخاب و 84 مکان باندی ب ه دست آمد که در 83 % مورد ، (GA)8 A و (AC)8YT شش پرایمر از جمله استفاده شده، بیش از 80 % پلی مورفیسم RAPD پلی مورفیسم مناسبی مشاهده شد . از میان پانزده پرایمر تصادفی وجود matK بین مکان های تکثیر شده از شش پرایمر مشاهده شد . بررسی های فیلوژنتیکی با استفاده از ژن حداقل سه گونه مخ تلف را در میان اکوتی پ های کلکسیون عناب ایران اثبات کرد . نتایج تجزیه خوشه ای بر اساس صفات کمی این اکوتیپ ها را در سه تا شش گروه اصلی دسته بندی کرد. به طور کلی تنوع عناب ایران در سه استان مازندران، اصفهان و خراسان جنوبی یافت شد و خراسان جنوبی تقریبا کل تنوع موجود در ایران را به عنوان یک هسته مرکزی تنوع در بر می گیرد

کلمات کلیدی

, عناب, تنوع ژنتیکی, نشانگرهای مولکولی, اکوتیپ ها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090631,
author = {کمال غوث and ملک زاده شفارودی, سعید and راشدمحصل, محمدحسن and محمد رضا اکبری and سید حسن رضوی},
title = {گروه بندی عناب های ایران بر اساس صفات کمی و نشانگرهای ISSR و RAPD},
journal = {به نژادی نهال و بذر},
year = {2014},
volume = {30},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-6954},
pages = {173--190},
numpages = {17},
keywords = {عناب، تنوع ژنتیکی، نشانگرهای مولکولی، اکوتیپ ها.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گروه بندی عناب های ایران بر اساس صفات کمی و نشانگرهای ISSR و RAPD
%A کمال غوث
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A محمد رضا اکبری
%A سید حسن رضوی
%J به نژادی نهال و بذر
%@ 2008-6954
%D 2014

[Download]