دانشگاه علوم پزشکی ایلام, دوره (30), شماره (3), سال (2022-9) , صفحات (101-111)

عنوان : ( آثار اسنیک اسید بر آپوپتوز و بیان پروتئین های Bax و Bcl-۲ نورون های ناحیه CA۱ هیپوکامپ به دنبال ایسکمی- ریپرفیوژن مغزی )

نویسندگان: سهیلا عرفانی , طاهره ولد بیگی , مهدی خاکساری , علی مقیمی , ناهید ابوطالب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:ایسکمی-ریپرفیوژن مغزی باعث ایجاد سازوکارهای پیچیدۀ آسیب بافتی ازجمله آپوپتوزنورونها میشود. اسنیک اسید یک متابولیت ثانویه از گلسنگ است که خواص بیولوژیکی مختلفی چوون فاالیوتهوای آنتویاکسویدانی و دودالتهابی دارد. هدف از مطالاۀ حادر بررسی آثار محافظتکنندۀ عصبی اسنیک اسید بر مرگ سلولی آپوپتوز و پروتئینهای مورتب با آپوپتوزBaxوBcl-2در نورونهای ناحیۀCA1هیپوکامپ به دنبال ایسکمی-ریپرفیوژن مغزی بود. موادو روشها:42موش صحرایی نر نژاد ویستار بهطور تصادفی به سه گروه (شو،، ایسوکمی-ریپرفیووژن و ایسوکمی- ریپرفیوژن + اسنیک اسید) تقسی، شدند. ایسکمی مغزی با انسداد شریاناسونیک های کاروتید مشترک ایجاد گردید. تزریو اسید (mg/kg25، بهصورت داخل صفاقی) در آغاز برقراری دوبارۀ جریان خون صورت گرفت. میزان بیوان پوروتئینهوای BaxوBcl-2با استفاده از روش ایمونوفلورسنت اندازهگیری شد. برای تایین میزان مرگ سلولی آپوپتوزی از رنگآمیزی TUNELاستفاده گردید. یافتهها:ایسکمی مغزی موجب افزایش آپوپتوز نورونهای ناحیۀCA1کواهش بیوان هیپوکامپ شد. اسید اسنیک از طریو پروتئین پیش آپوپتوزیBaxو افزایش بیان پروتئین آنتویآپوپتووزیBcl-2، میوزان مورگ سولولی آپوپتووزی را بوه شوکل چشمگیری کاهش داد. بحث ونتیجهگیری:اسنیککاهش اسید از طریمرگ سلولی میتواند اثرمحافظتیعصبیدربرابرآسیبهای ناشوی ازایسکمی-ریپرفیوژن مغزیداشتهباشد

کلمات کلیدی

, آپوپتوز, اسنیک اسید, ایسکمی-ریپرفیوژن, هیپوکامپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090740,
author = {سهیلا عرفانی and طاهره ولد بیگی and مهدی خاکساری and مقیمی, علی and ناهید ابوطالب},
title = {آثار اسنیک اسید بر آپوپتوز و بیان پروتئین های Bax و Bcl-۲ نورون های ناحیه CA۱ هیپوکامپ به دنبال ایسکمی- ریپرفیوژن مغزی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی ایلام},
year = {2022},
volume = {30},
number = {3},
month = {September},
issn = {1563-4728},
pages = {101--111},
numpages = {10},
keywords = {آپوپتوز،اسنیک اسید،ایسکمی-ریپرفیوژن، هیپوکامپ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آثار اسنیک اسید بر آپوپتوز و بیان پروتئین های Bax و Bcl-۲ نورون های ناحیه CA۱ هیپوکامپ به دنبال ایسکمی- ریپرفیوژن مغزی
%A سهیلا عرفانی
%A طاهره ولد بیگی
%A مهدی خاکساری
%A مقیمی, علی
%A ناهید ابوطالب
%J دانشگاه علوم پزشکی ایلام
%@ 1563-4728
%D 2022

[Download]