علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (53), شماره (1), سال (2022-6) , صفحات (79-93)

عنوان : ( بررسی پاسخ عوامل فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) به تنش یخ‌زدگی )

نویسندگان: جعفر نباتی , احمد نظامی , سیده محبوبه میرمیران , علیرضا حسن فرد , محمدجواد احمدی لاهیجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحمل به یخ‌زدگی 40 ژنوتیپ عدس در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1396 ارزیابی شد. وضعیت فلورسانس‌کلروفیل هفت ژنوتیپ متحمل (MLC11، MLC12، MLC17، MLC38، MLC95، MLC409 و MLC410) و یک ژنوتیپ حساس (MLC9) به یخ‌زدگی در پنج دوره زمانی (قبل از تنش، 12، 24، 48 و 72 ساعت) پس از اعمال دمای‌های 13-، 15- و 18- درجه سانتی‏گراد به‌مدت یک ساعت، به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار بررسی شد. مقدار F\\\'m در ژنوتیپ MLC409 در 72 ساعت پس از تنش یخ‌زدگی، اختلاف اندکی با مقدار آن در ساعات اولیه داشت. کاهش دما از 13- به 18- درجه سانتی‌گراد در ژنوتیپ‌های منتخب بر بیشینه‌ی کارایی پتانسیل فتوسیستم II (F\\\'v/F\\\'m) معنی‌داری نبود. این درحالی است که در ژنوتیپ MLC9، کاهش دما از 13- به 18- درجه سانتی‌گراد، منجر به کاهش 26 درصدی F′v/F′m شد. همچنین 24 ساعت پس ‌از تنش یخ‌زدگی،F\\\'v/F\\\'m در دمای18- درجه سانتی‌گراد با 14 درصد کاهش مواجه شد که بیش‌ترین کاهش در مقایسه با دماهای 13- و 15- درجه سانتی‌گراد بود، اما 48 ساعت پس‌از تنش یخ‌زدگی روند مطلوب بازیافت در هر سه دمای یخ‌زدگی مشهود بود. هرچند که 24 ساعت پس‌از تنش یخ‌زدگی، کارایی عملیاتی فتوسیستمII (F′q/F′m) در هر سه دما کاهش یافت، اما این کاهش در دمای 18- درجه سانتی‌گراد نسبت به سایر دماها بیشتر بود. همچنین به‌غیر از ژنوتیپ MLC9، سایر ژنوتیپ‌ها به­ویژه ژنوتیپ MLC12 توانایی بهبود آسیب تنش یخ‌زدگی 24 ساعت پس از تنش و بازگشت تدریجی به F\\\'v/F\\\'m قبل از تنش یخ‌زدگی را داشتند. به‌طورکلی، هفت ژنوتیپ منتخب، علاوه بر درصد بقای بیش از 80 درصد در دمای 18- درجه سانتی‌گراد، از پتانسیل بالایی در بازیابی عملکرد فتوسیستمII در این دما برخوردار بودند که می‌توانند برای مطالعات تکمیلی جهت کشت پاییزه در مناطق سرد و مرتفع مورد ارزیابی قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, بازیافت, بقا, به‌گزینی, فتوسیستمII,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090786,
author = {نباتی, جعفر and نظامی, احمد and سیده محبوبه میرمیران and حسن فرد, علیرضا and احمدی لاهیجانی, محمدجواد },
title = {بررسی پاسخ عوامل فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) به تنش یخ‌زدگی},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2022},
volume = {53},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4811},
pages = {79--93},
numpages = {14},
keywords = {بازیافت، بقا، به‌گزینی، فتوسیستمII،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پاسخ عوامل فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) به تنش یخ‌زدگی
%A نباتی, جعفر
%A نظامی, احمد
%A سیده محبوبه میرمیران
%A حسن فرد, علیرضا
%A احمدی لاهیجانی, محمدجواد
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2022

[Download]