علوم و فنون آبخاکی, دوره (3), شماره (2), سال (2022-6) , صفحات (14-26)

عنوان : ( توسعه و برآورد پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام در روندیابی سیلاب با الگوریتم شکار نهنگ(مطالعه موردی:رودخانه کارده) )

نویسندگان: سعید خلیفه , کاظم اسماعیلی , سعیدرضا خداشناس , فرشته مدرسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، الگوریتم شکار نهنگ به‌عنوان الگوریتمی مبتنی بر رفتار اجتماعی وال ‏ها در بهینه‏سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام برای روندیابی سیلاب استفاده شده است. جهت بررسی کارایی این الگوریتم، در مدل های ماسکینگام غیرخطی NL3 و مدل توسعه یافته NL5مطالعۀ موردی سیل ویلسون که توسط پژوهشگران بررسی شده و همچنین یک سیل تاریخی از منطقۀ کارده به‌ عنوان مطالعه موردی بمنظور روندیابی سیلاب و محاسبۀ پارامترهای مدل ماسکینگام انتخاب شد. SSQو MSEبین دبی‏های روندیابی‌شده و مشاهداتی، به‌عنوان توابع هدف در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج به‏دست‏آمده از روندیابی سیل ویلسون با استفاده از الگوریتم شکار نهنگ، برای مدل NL3 مقادیر این توابع هدف به‌ترتیب برابر 77/128و 80/5 مترمکعب بر ثانیه و برای مدل NL5 مقادیر توابع هدف به ترتیب 77/21و 25/0است. نتایج روندیابی سیل کارده با الگوریتم شکار نهنگ نیز نشان داد مجموع مربعات انحرافات، مربع میانگین خطای استاندارد و تفاوت بین دبی‏های اوج مشاهداتی و روندیابی‌شده برای مدل NL3 به‌ترتیب برابر 550/4، 501/0متر‌مکعب بر ثانیه است و برای مدل NL526/1و139/0 می باشد. در تحقیق حاضر، ابتدا در مدل NL3 عملکرد الگوریتم شکار نهنگ با الگوریتم‏های فراکاوشی دیگر نظیر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی مقایسه و با توجه به عملکرد بهتر این الگوریتم، در مدل NL5 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شاخص های آماری بیان‌کنندۀ برتری مدل NL5 نسبت به NL3 برای محاسبۀ دقیق پارامترهای غیرخطی مدل ماسکینگام و پیش‏بینی دقیق سیلاب است. بنابراین، از دستاوردهای پژوهش حاضر می‏توان به معرفی مدل ماسکینگام غیرخطی NL5 بر مبنای الگوریتم WOA برای حل مسائل مرتبط با روندیابی سیلاب اشاره داشت.

کلمات کلیدی

روندیابی هیدرولوژیکی رودخانه شریانی الگوریتم وال بهینه‌سازی مدل غیرخطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090804,
author = {خلیفه, سعید and اسماعیلی, کاظم and خداشناس, سعیدرضا and مدرسی, فرشته},
title = {توسعه و برآورد پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام در روندیابی سیلاب با الگوریتم شکار نهنگ(مطالعه موردی:رودخانه کارده)},
journal = {علوم و فنون آبخاکی},
year = {2022},
volume = {3},
number = {2},
month = {June},
issn = {2783-2651},
pages = {14--26},
numpages = {12},
keywords = {روندیابی هیدرولوژیکی رودخانه شریانی الگوریتم وال بهینه‌سازی مدل غیرخطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه و برآورد پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام در روندیابی سیلاب با الگوریتم شکار نهنگ(مطالعه موردی:رودخانه کارده)
%A خلیفه, سعید
%A اسماعیلی, کاظم
%A خداشناس, سعیدرضا
%A مدرسی, فرشته
%J علوم و فنون آبخاکی
%@ 2783-2651
%D 2022

[Download]