تحقیقات جدید در علوم انسانی, دوره (جدید), شماره (22), سال (2020-3) , صفحات (71-80)

عنوان : ( مقایسه کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دختر و پسر موسسه آموزش عالی حکمت رضوی )

نویسندگان: غفاری، زهرا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , عادل کاریزمه، فایزه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه کیفیت زندگی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دختر و پسر موسسه آموزش عالی حکمت رضوی مشهد می باشد. به همین منظور نمونهای مشتمل بر ٢٠٠ نفر از دانشجویان متاهل با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامههای کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و رضامندی زناشویی افروز را تکمیل کردند سپس داده های حاصل با استفاده از نرمافزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج نشان میدهد که کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دختر بیشتر از دانشجویان متاهل پسر است.

کلمات کلیدی

, دانشجویان , رضایت زناشویی , کیفیت زندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090812,
author = {غفاری، زهرا and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and عادل کاریزمه، فایزه},
title = {مقایسه کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دختر و پسر موسسه آموزش عالی حکمت رضوی},
journal = {تحقیقات جدید در علوم انسانی},
year = {2020},
volume = {جدید},
number = {22},
month = {March},
issn = {2476-7018},
pages = {71--80},
numpages = {9},
keywords = {دانشجویان ، رضایت زناشویی ، کیفیت زندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دختر و پسر موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
%A غفاری، زهرا
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A عادل کاریزمه، فایزه
%J تحقیقات جدید در علوم انسانی
%@ 2476-7018
%D 2020

[Download]