هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2019-09-25

عنوان : ( افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و ارزش بازار: شرکت‌های خانوادگی در مقابل غیر خانوادگی )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , تکتم صافدل دلوئی , مصطفی کریم زاده شهری , مهسا بهنام راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: اصلی پژوهش حاضر، در وهله‌ی اول بررسی رابطۀ بین افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و ارزش بازار و در وهلۀ دوم بررسی اثر مالکیت خانوادگی بر رابطۀ مذکور می‌باشد. روش: در این پژوهش برای اندازه‌گیری افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی از روش تحلیل محتوی و ارزش بازار با استفاده از نسبت کیوتوبین محاسبه شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل 112 شرکت و دورۀ مطالعه، سال‌های 1386 تا 1395 را در بر می‌گیرد. آزمون فرضیه‌های پژوهش از طریق داده‌های ترکیبی و رویکرد حداقل مربعات تعمیم‌یافته صورت پذیرفته است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارزش بازار رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و از طرفی مالکیت خانوادگی نیز اثر معناداری بر رابطۀ مذکور ندارد. علاوه براین یافته‌ها نشان داد که بین اندازۀ شرکت و ارزش بازار رابطۀ منفی و معنادار و بین اهرم مالی، بازده دارایی‌ها، سلامت مالی و نسبت مخارج سرمایه‌ای با ارزش بازار رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, ارزش بازار, افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی, مالکیت خانوادگی, بورس اوراق بهادار تهران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090827,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and صافدل دلوئی, تکتم and مصطفی کریم زاده شهری and مهسا بهنام راد},
title = {افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و ارزش بازار: شرکت‌های خانوادگی در مقابل غیر خانوادگی},
booktitle = {هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزش بازار، افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مالکیت خانوادگی، بورس اوراق بهادار تهران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و ارزش بازار: شرکت‌های خانوادگی در مقابل غیر خانوادگی
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A صافدل دلوئی, تکتم
%A مصطفی کریم زاده شهری
%A مهسا بهنام راد
%J هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2019

[Download]