هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2019-09-25

عنوان : ( تاثیر سواد اطلاعاتی بر عملکرد مدیریتی: نقش میانجیگری حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکار آمدی )

نویسندگان: نادر نقش بندی , تکتم صافدل دلوئی , فائزه آسایش پور , سید رحمان جدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف : این پژوهش بررسی نقش میانجیگری حسابداری مدیریت استراتژیک بر رابطه بین سواد اطلاعاتی و عملکرد مدیریتی است. همچنین نقش تعدیلی خود کارآمدی بر رابطه بین حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد مدیریتی را بررسی می کند. روش : در این راستا، 300 پرسشنامه به صورت تصادفی در سال 1397 به مدیران در شرکت های بورسی ایمیل شد و حدود 240 پرسشنامه(80 درصد) پرسشنامه ها بطور کامل پاسخ داده شد و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه درتجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت. جهت بررسی پایایی از آزمون آلفای کرونباخ و برای بررسی کفایت نمونه برداری هم از آزمون (KMOاستفاده شد. برای بررسی نرمال بودن از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده گردید یافته: .نتایج این پژوهش نشان می دهد که سواد اطلاعاتی بر استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت استراتژیک تاثیر معناداری دارد. حسابداری مدیریت استراتژیک بر عملکرد مدیریتی تاثیر معناداری دارد. حسابداری مدیریت استراتژیک رابطه بین سواد اطلاعاتی و عملکرد مدیریتی را میانجیگری می کند. خودکارآمدی رابطه بین حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد مدیریتی را تعدیل می کند.

کلمات کلیدی

, حسابداری مدیریت استراتژیک, سواد اطلاعاتی, خود کارآمدی, عملکرد مدیریتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090829,
author = {نادر نقش بندی and صافدل دلوئی, تکتم and فائزه آسایش پور and سید رحمان جدی},
title = {تاثیر سواد اطلاعاتی بر عملکرد مدیریتی: نقش میانجیگری حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکار آمدی},
booktitle = {هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حسابداری مدیریت استراتژیک، سواد اطلاعاتی، خود کارآمدی، عملکرد مدیریتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سواد اطلاعاتی بر عملکرد مدیریتی: نقش میانجیگری حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکار آمدی
%A نادر نقش بندی
%A صافدل دلوئی, تکتم
%A فائزه آسایش پور
%A سید رحمان جدی
%J هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2019

[Download]