دانش آزمایشگاهی ایران, دوره (9), شماره (33), سال (2021-4) , صفحات (32-36)

عنوان : ( کاربرد میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی در خوردگی فلزات )

نویسندگان: فاطمه خاکراه , زهرا زارع , صدیقه صادق حسینی , مهدیه فصاحت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از زمان آغاز به کار میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی، از آن برای بررسی خوردگی موضعی سیستمها با تفکیک پذیری بالا مورد استفاده قرار گرفته است. میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی یک روش منحصر به فرد روبشی است که به صورت الکتروشیمیایی برای تشخیص مواد شیمیایی و فعالیت های الکتروشیمیایی در سیستم های ناهمگن الکتروشیمیایی مانند تحقیقات خوردگی استفاده می شود.همچنین در مطالعه شروع و انتشار حفرات، ریزساختارهای سطحی،سینتیک انتقال الکترون و همچنین اثربخشی طر حهای مختلفی ازجمله پوشش ها، مهارکننده ها و بهبوددهند ه ها نیز به کار می رود.

کلمات کلیدی

, میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی, خوردگی فلز, حفر ه زایی, واسطه ردوکس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090842,
author = {خاکراه, فاطمه and زهرا زارع and صدیقه صادق حسینی and مهدیه فصاحت},
title = {کاربرد میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی در خوردگی فلزات},
journal = {دانش آزمایشگاهی ایران},
year = {2021},
volume = {9},
number = {33},
month = {April},
issn = {2228-5385},
pages = {32--36},
numpages = {4},
keywords = {میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی، خوردگی فلز، حفر ه زایی، واسطه ردوکس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی در خوردگی فلزات
%A خاکراه, فاطمه
%A زهرا زارع
%A صدیقه صادق حسینی
%A مهدیه فصاحت
%J دانش آزمایشگاهی ایران
%@ 2228-5385
%D 2021

[Download]