اقتصاد و تجارت نوین, دوره (17), شماره (1), سال (2022-6) , صفحات (71-106)

عنوان : ( بررسی نقش توسعه مؤسسات و بازارهای مالی در اثربخشی سیاست های پولی کاهش دهنده بیکاری )

نویسندگان: ندا ریحانی محب سراج , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد سریع سیستم های مالی و گسترش ابعاد مختلف آن در جوامع، توجهِ ویژهِ به این مقوله و آثار آن بر سازوکارها، فرآیندها و کارکردهای اقتصاد را به دنبال داشته است. در این میان، بررسی نقش توسعه سیستم های مالی به عنوان زیرساختار اصلی اجرای سیاست های پولی و تحقق اهداف سیاستی از پیش تعیین شده، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه، با درنظر داشتن هدف سیاستی کاهش بیکاری، به بررسی تأثیر توسعه مالی بر اثربخشی سیاست های پولی پرداخته می شود. برای این منظور، با تأکید بر دو ابزار نرخ بهره و پایه پولی، در گام نخست اثربخشی سیاست پولی بر کاهش بیکاری با لحاظ هر یک از ابزارها، به صورت جداگانه و در قالب مدل های خودبازگشت با وقفه های توزیعی برای دوره 1368:1 تا 1395:4 در ایران، برآورد و آن گاه با به کارگیری مدل های رگرسیون غلتان، اثربخشی هر سیاست پولی طی زمان استخراج می شود. در گام نهایی، رابطه میان اثربخشی های تخمینی و شاخص توسعه مالی برآورد شده است. بررسی نتایج نشان می دهد، توسعه مؤسسات و بازارهای مالی تأثیری کاهنده بر اثربخشی سیاست پولی به کارگیری ابزار پایه پولی برای دستیابی به هدف کاهش بیکاری داشته، لیکن این اثرکاهنده بر اثربخشی سیاست پولی به کارگیری نرخ بهره، تنها درخصوص توسعه مؤسسات مالی معنی دار است.

کلمات کلیدی

, توسعه مالی, بیکاری, سیاست پولی, رگرسیون غلتان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090851,
author = {ریحانی محب سراج, ندا and احمدی شادمهری, محمدطاهر and فلاحی, محمدعلی},
title = {بررسی نقش توسعه مؤسسات و بازارهای مالی در اثربخشی سیاست های پولی کاهش دهنده بیکاری},
journal = {اقتصاد و تجارت نوین},
year = {2022},
volume = {17},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-6415},
pages = {71--106},
numpages = {35},
keywords = {توسعه مالی، بیکاری، سیاست پولی، رگرسیون غلتان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش توسعه مؤسسات و بازارهای مالی در اثربخشی سیاست های پولی کاهش دهنده بیکاری
%A ریحانی محب سراج, ندا
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A فلاحی, محمدعلی
%J اقتصاد و تجارت نوین
%@ 1735-6415
%D 2022

[Download]