3rd National Congress of Family Psychology Association of Iran Ahvaz , 2022-03-09

Title : ( Empowering the Family to Expand Cost-effective Interventions to Reduce Behavioral Problems: A Descriptive Critical Review of Facilitating cognitive development in everyday life. )

Authors: Zahra Maleki , Ali Mashhadi , kazem Rasoolzadeh Tabatabaei ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

چکیده: زمینه و هدف: پیشگیری و کاهش مشکلات رفتاری برای ارتقاء کیفیت فرزندآوری ضروری است. سال های آغازین زندگی، برای نیل به این هدف حیاتی است. در حالی که مداخلات زودهنگام، می تواند مانع از شکل گیری پیامدها، بهبود پیش آگهی تحولی و کاهش هزینه های سازمان های متولی باشد، فراوانیِ تعداد کودکان در هرم جمعیتی، شیوع بالای مشکلات رفتاری، هزینه آموزش متخصصین و نظارت بر اجرای دقیق مداخلات با توجه به محدودیت منابع مالی و گاه غفلت از بافت فرهنگی، دسترس پذیری مداخلات زودهنگام و درمان های مبتنی بر شواهد(EBTs) در ایران را دشوار می سازد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر مروری توصیفی-انتقادی شناسایی مداخله ای زودهنگام و مبتنی بر شواهد اما مقرون به صرفه، برای پیشگیری و کاهش مشکلات رفتاری بود. روش پژوهش: مرور توصیفی-انتقادی برای شناسایی و گزینش مداخلات، با استفاده از روش تطبیق یافته گارلند (ملکی و همکاران، 2020) صورت گرفت. بدین منظور، Sid، Magiran، Irandoc و Google scholar، پژوهش های کمی و کیفی (سال های 2005 الی 2020) با نمونه های ایرانی(فارسی و انگلیسی) و غیرایرانی(انگلیسی)، بررسی و نتایج با مطالعات فراتحلیل و مروری برای سنجش شواهد مقایسه شد، هدف از بررسی پژوهش های کیفی استخراج تجارب ذینفعان (خانواده و کودکان پیش دبستانی) در دریافت و دسترسی به خدمات بود. یافته ها: مداخله مبتنی برشواهد و مقرون به صرفه برای پیشگیری و کاهش مشکلات رفتاری در سنین پیش دبستان، آموزش فرزندپروری بود. یافته های نوظهور عصب روان شناختی و تجارب ذینفعان اصلی، آموزش فرزندپروری را مداخله ای می داند که از بدو تولد در بستر فرهنگی زندگی روزمره خانواده می تواند در دسترس باشد و با تسهیل، ارتقا و تحول مغز به کاهش/پیشگیری مشکلات رفتاری کودک منجر شود. این تأثیرات با تمرکز بر ارتقاء مؤلفه های\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"دانش\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"، \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"مهارت\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" و \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"نگرش\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" خانواده محقق خواهد شد؛ وجه برجسته دیگر آموزش فرزندپروری، دسترس پذیری از منظر سهولت آموزش به کارکنان خدمات سلامت بومی، اثرگذاری بر کنش وری اجرایی مغز و به تبع آن نگرش، مهارت و رفتار کودک در همان بستر خانواده می باشد. همچنین، ارائه آن در مراکز بهداشت، اماکن فرهنگی و مدارس، به شیوه های فردی، گروهی، برخط، ضبط شده و مکتوب ممکن و مؤثر است. در حالی که مزایای سایر رویکردهای مبتنی بر شواهد مانند دارودرمانی برای \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"سنین پیش از دبستان\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"، هنوز وضوح ندارد یا در بستر فرهنگی ایران از سوی خانواده ها مورد استقبال قرار نمی گیرد. بنابراین، طی سال های پیش دبستانی، شکل دهی به تحول مغز با استفاده از ظرفیت های خانواده به ویژه تعامل والد-کودک، از منظر تخصیص منابع انسانی و مالی در قبال نتایج مثبت حاصل، مقرون به صرفه است.

Keywords

, مداخلات مقرون به صرفه, مشکلات رفتاری, مرور توصیفی-انتقادی, تحول شناختی, پیش دبستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090866,
author = {Maleki, Zahra and Mashhadi, Ali and Rasoolzadeh Tabatabaei, Kazem},
title = {Empowering the Family to Expand Cost-effective Interventions to Reduce Behavioral Problems: A Descriptive Critical Review of Facilitating cognitive development in everyday life.},
booktitle = {3rd National Congress of Family Psychology Association of Iran Ahvaz},
year = {2022},
location = {اهواز, IRAN},
keywords = {مداخلات مقرون به صرفه، مشکلات رفتاری، مرور توصیفی-انتقادی، تحول شناختی، پیش دبستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Empowering the Family to Expand Cost-effective Interventions to Reduce Behavioral Problems: A Descriptive Critical Review of Facilitating cognitive development in everyday life.
%A Maleki, Zahra
%A Mashhadi, Ali
%A Rasoolzadeh Tabatabaei, Kazem
%J 3rd National Congress of Family Psychology Association of Iran Ahvaz
%D 2022

[Download]