مسایل و چالش های اجتماعی و فرهنگی خانواده مسلمان ایرانی , 2022-02-23

عنوان : ( از ازدواج غیرگزین تا ازدواج عاشقانه بررسی کیفی الگوهای همسرگزینی در 60 سال اخیر )

نویسندگان: عاطفه کابلی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوهای ازدواج زنان مشهد در سه نسل انجام گرفتهاست. این پژوهش با رویکرد کیفی و با تحلیل تماتیک انجام شدهاست. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبههای عمیق نیمه ساختاریافته است و جامعه مورد مطالعه، زنان ازدواج کرده در دهههای 40 تا 90 در شهر مشهد میباشد که با توجه به اصول حاکم بر روش نمونه گیری در پژوهشهای کیفی، تعدادی از آنان به صورت هدفمند و با بیشترین تفاوت انتخاب و تا رسیدن به اشباع نظری فرآیند نمونه گیری ادامه داشته است. بر این اساس، 27 مصاحبه عمیق )مصاحبه با 9 نفر در هر نسل( انجام شد. یافته ها نشان میدهد که به طور کلی در هر دوره 4 الگوی همسرگزینی در بین مصاحبه شوندگان دیده- شدهاست. شکل غالب همسرگزینی در بین کسانی که در دهه 40 و 50 ازدواج کردهاند، ازدواج غیرگزین، در بین کسانی که در دهههای 60 و 70 ازدواج کردهاند، ازدواج غیرگزین ترکیبی و در نسل سوم ازدواجهای عاشقانه و خودگزین میباشد.

کلمات کلیدی

, ازدواج, سنخ شناسی, الگوی همسرگزینی, نسل, زنان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090885,
author = {کابلی, عاطفه and اصغرپور ماسوله, احمدرضا and صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {از ازدواج غیرگزین تا ازدواج عاشقانه بررسی کیفی الگوهای همسرگزینی در 60 سال اخیر},
booktitle = {مسایل و چالش های اجتماعی و فرهنگی خانواده مسلمان ایرانی},
year = {2022},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {ازدواج، سنخ شناسی، الگوی همسرگزینی، نسل، زنان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T از ازدواج غیرگزین تا ازدواج عاشقانه بررسی کیفی الگوهای همسرگزینی در 60 سال اخیر
%A کابلی, عاطفه
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J مسایل و چالش های اجتماعی و فرهنگی خانواده مسلمان ایرانی
%D 2022

[Download]