مدیریت بهره وری, دوره (16), شماره (2), سال (2022-7) , صفحات (23-49)

عنوان : ( ارائه چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌های عمومی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: الفت گنجی بیدمشک , محمد مهرآیین , کیمیا غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه‌گیری میزان موفقیت اجرای مدیریت دانش به دلیل مزایای بلندمدت و غیرمستقیم آن در سازمان‌های عمومی دشوار است. ازاین‌رو، اندازه‌گیری میزان بلوغ مدیریت دانش به‌عنوان راهکاری برای ارزیابی موفقیت اجرای مدیریت دانش در این سازمان‌ها مطرح می‌شود. پژوهش حاضر بر آن است تا چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌های عمومی ارائه دهد. بدین منظور، طی یک فرآیند چهار مرحله‌ای پس از شناسایی ابعاد هفت‌گانۀ بلوغ مدیریت دانش و تأیید آنها به کمک تحلیل عاملی تأییدی از شبکه‌های عصبی مصنوعی برای بررسی میزان اهمیت هر یک از ابعاد استفاده شده است. در ادامه، بر اساس موقعیت هر یک از ابعاد در ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد و بررسی میزان شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب هر یک از آنها، سطح بلوغ مدیریت دانش برای هر یک از ابعاد مشخص گردیده است. مطابق با نتایج پژوهش، ابعاد رهبری، فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت دانش در وضعیت مناسبی قرار داشته‌اند، درحالی‌که ابعاد منابع انسانی، ساختار سازمانی و استراتژی مدیریت دانش مستلزم بهبود بوده‌اند. بعد فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها بعدی است که انجام تعدیل فعالیت‌ها در آن ضروری بوده است. همچنین، نتایج نشان داده است که بعد رهبری در سطح بهینه شده، ابعاد فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت دانش هر دو در سطح بهبودیافته و مدیریت شده، بعد منابع انسانی در سطح تعهد، دو بعد ساختار سازمانی و استراتژی مدیریت دانش در سطح استقرار و تمرکز، و در پایان بعد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح ابتدایی و تک‌نگری از بلوغ مدیریت دانش قرار داشته‌اند.

کلمات کلیدی

, بلوغ مدیریت دانش سازمان‌های عمومی شبکۀ عصبی ماتریس تحلیل اهمیت, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090889,
author = {گنجی بیدمشک, الفت and مهرآیین, محمد and غفاری, کیمیا},
title = {ارائه چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌های عمومی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {مدیریت بهره وری},
year = {2022},
volume = {16},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-8736},
pages = {23--49},
numpages = {26},
keywords = {بلوغ مدیریت دانش سازمان‌های عمومی شبکۀ عصبی ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌های عمومی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)
%A گنجی بیدمشک, الفت
%A مهرآیین, محمد
%A غفاری, کیمیا
%J مدیریت بهره وری
%@ 2008-8736
%D 2022

[Download]