پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (15), شماره (55), سال (2022-6) , صفحات (37-65)

عنوان : ( شناسایی مهارت‏های نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاری بیمارستان در سلسه مراتب سازمانی )

نویسندگان: شیلا منظم ابراهیم پور , فریبرز رحیم نیا , علیرضا پویا , محمدمهدی فراحی , مرتضی پاکدامن ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از اقدامات مدیریت منابع انسانی مانند استخدام، انتخاب، برنامه‏ ریزی نیروی کار با روش‏ های مختلف بدون لحاظ معیارهای سرنوشت‏ سازی مانند مهارت‏ از واقعیت های سازمانی فاصله دارد. یقیناً سطوح مختلف سازمانی نیاز به مهارت‏های متنوعی دارند و آگاهی از این تفاوت و فصل مشترک این مهارت‏ها امکان برنامه ‏ریزی منعطف و سیال را در سازمان فراهم می ‏سازد. مهارت‌های سازمانی به دو دسته نرم و سخت شناخته می‌شوند، که در این بین مهارت‌های نرم به‌علت ماهیت آن بیش از دیگری مورد چالش است. این پژوهش با استراتژی پدیدارشناسی، مهارت‏های نرم مورد نیاز پرستاران بیمارستان خصوصی در فرایند مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان سازمانی، 5 مؤلفه مهارت‌های پایه/ عمومی، مهارت اجتماعی، مهارت حل مسئله، مهارت مرتبط با سیستم، مهارت مدیریت منابع و 20 زیرمؤلفه گوش دادن مؤثر، مهارت کلامی، خودبرانگیزی، فهم متون، بلوغ فکری سازمانی، نگارش، تفکر نقادانه، نظارت، درک اجتماعی، خدمت‌رسانی، آموزش، هماهنگ‌سازی، متقاعدسازی، حل مسئله در شرایط بحرانی، تصمیم‌گیری، درک و تحلیل سیستم‌، درک و ارزیابی سیستم‌، مدیریت زمان، مدیریت منابع انسانی، و مدیریت دارایی‌ها احصا نمود. مطالعات متعددی به شناسایی برخی مهارت ‏های نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاران و تک سطحی پرداخته ‏اند اما این پژوهش به شناسایی مهارت ‏های نرم نیروی کار پرستاری در سلسله مراتب پرستاری در بخش‏های مختلف درمانی بیمارستان می‏ پردازد.

کلمات کلیدی

مهارت‏های نرم سطوح مختلف سلسله مراتب پرستاری‏ پدیدارشناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090908,
author = {منظم ابراهیم پور, شیلا and رحیم نیا , فریبرز and پویا, علیرضا and فراحی, محمدمهدی and مرتضی پاکدامن},
title = {شناسایی مهارت‏های نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاری بیمارستان در سلسه مراتب سازمانی},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2022},
volume = {15},
number = {55},
month = {June},
issn = {2538-3418},
pages = {37--65},
numpages = {28},
keywords = {مهارت‏های نرم سطوح مختلف سلسله مراتب پرستاری‏ پدیدارشناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی مهارت‏های نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاری بیمارستان در سلسه مراتب سازمانی
%A منظم ابراهیم پور, شیلا
%A رحیم نیا , فریبرز
%A پویا, علیرضا
%A فراحی, محمدمهدی
%A مرتضی پاکدامن
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2022

[Download]