چهاردهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2022-09-06

عنوان : ( بررسی اثر پیش تیمار پلاسمای سد دی الکتریک در سینتیک خشک کردن برگ بو (nobilis Laurus) )

نویسندگان: اسماعیل مریدارصیدآباد , محمدرضا بیاتی , جلال برادران مطیع , مهدی خجسته پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلاسمای سرد محیطی مملو از یون های فعال و ذرات پرانرژی است که با برخورد به سطح نمونه در زمینه اسریلیزاسیون، آب دوست کردن و بهبود رنگ مواد استفاده می شود. این ذرات موجب ایجاد میکرو-روزنه هایی در سطح نمونه شده می تواند در فرایند خروج رطوبت و خشک کردن مواد حساس مفید باشد. برگ بو با نام علمی nobilis Laurus گیاهی همیشه سبز می باشد که دارای خواص دارویی متنوعی بوده و در صنعت غذایی نیز استفاده می شود. در این تحقیق اثر استفاده از پیش تیمار پلاسمای سرد DBD بر سینتیک خشک شدن برگ بو در خشک کن کابینتی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات به روش سطح پاسخ بر پایه طرح باکس بنکن با متغیر های مستقل دما (30، 40، 50 درجه سلسیوس)، سرعت باد (1، 2، 3 متر برثانیه)، زمان پلاسمادهی (صفر، 10، 20 ثانیه) و شدت پلاسمادهی (23، 29 و 35 کیلوولت) انجام شد. مغییر های وابسته شامل زمان خشک شدن تا رطوبت ده درصد و حداقل رطوبت قابل دستیافت بود. نتایج اثر معنی دار دما، سرعت باد و زمان پلاسمادهی را نشان داد. افزایش دما موجب کاهش زمان خشک شدن و همچنین کاهش حداقل رطوبت قابل دستیابی شد. شدت پلاسما دهی اثر معنی داری بر حداقل رطوبت قابل دستیافت و زمان خشک شدن نداشت. نتایج اثر معنی دار زمان پلاسمادهی را بیان کرد به طوری که 20 ثانیه پلاسمادهی موجب کاهشی در حدود 20 درصد در زمان خشک شدن نسبت به تیمار بدون پلاسما گردید. این امر می توان موجب صرفه جویی قابل توجهی در توان مصرفی دستگاه خشک کن شود.

کلمات کلیدی

, پلاسمای سرد, برگ بو, خشک کن کابینتی, سینتیک خشک شدن, روش سطح پاسخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090941,
author = {مریدارصیدآباد, اسماعیل and بیاتی, محمدرضا and برادران مطیع, جلال and خجسته پور, مهدی},
title = {بررسی اثر پیش تیمار پلاسمای سد دی الکتریک در سینتیک خشک کردن برگ بو (nobilis Laurus)},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران},
year = {2022},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {پلاسمای سرد، برگ بو، خشک کن کابینتی، سینتیک خشک شدن، روش سطح پاسخ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر پیش تیمار پلاسمای سد دی الکتریک در سینتیک خشک کردن برگ بو (nobilis Laurus)
%A مریدارصیدآباد, اسماعیل
%A بیاتی, محمدرضا
%A برادران مطیع, جلال
%A خجسته پور, مهدی
%J چهاردهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
%D 2022

[Download]