اخلاق در علوم و فناوری, دوره (15), شماره (5), سال (2022-8) , صفحات (114-120)

عنوان : ( تاثیر امنیت اخلاقی و حر یم خصو صی در توسعه خدمات آ ینده بانک کشاورزی )

نویسندگان: مرتضی غلامیان , حسین حکیم پور , آذر کفاش پور , مهدی محمود زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاریخ دریافت: 28 / 09 / 1400 ، تاریخ پذیرش: 27 / 11 / 1400 ) سرآغاز یکی از پرکاربردترین سازمانها در کشور بانک و خدمات مررتط برا ن بخصوص استفاده از خدمات غیرحضوری در ساعات مختلر برطان روز است) 1(. با بالا گرفتن کسبوکار الکترونیک 1 و افزایش اعتماد 2 مررد ب خرید اینترنتی در فضای نلاین ب دلیل تعطیلی بسریاری از مراکرز و محدودیتهای تردد، استفاده از خدمات اینترنتری 3 بانکهرا بر یکری از سریعترین و معتطرترین روشهای انجا امور روزمره افرراد تطردل برده است ) 2(. بانکها در هم حال بر دنطرال محقر گردیردن تواعرات و نیازهای مشتریان تی خود هستند. فن وری اطلاعات 4 با تسهیل ارتطرا با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشری ن، زمینر بهطرود عملکررد و نو وری در ارائ خدمات را فراهم کنند) 3 .) امروزه بستر اینترنت ب مکانی برای انجا معاملات تجراری و بازاریرابی بخصوص در بانکها تطدیل بده است. استفاده از خدمات اینترنت بانک 5 ، یکی از دستاوردهای جدید عصر اطلاعات، تجارت جهانی 6 را بسیار تغییر داده و اواعرد تجرراری را دگرگرون کرررده و مزیتهرای عظیمرری را در روشهای کسبوکار ب وجود ورده است. خرید نلاین و برخ در دنیرا روزبرر روز ب صرررف تر و مناسرربتر از اطررل بررده و اجررازه مقایسرر ایمت/کیفیرت را بر مشرتریان یر نحرو بهترری میدهرد. و منجرر بر رضایتمندی مشتریان 7 بیشتر از اطل بده اسرت و اغلرب مررد تررجیح میدهنرد خریردهای خرود را از طریر اینترنرت و بررخ انجرا دهنرد همچنین وج ن را از طری اینترنت بانک واریز کنند ) 4 .) چکیده زمینه: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر امنیت اخلاای و حریم خصوصی در توسع خدمات ینده بانک کشاورزی انجا بده است. روش: پژوهش حاضر با رویکردی میخت انجا بد. در بخش کیفی از روش تحلیل تم استفاده بد. جامع ماری تعدادی از خطرگان برانکی و دانشگاهی بودند ک با روش نمون گیری هدفمند 20 نفر از انها ب عنوان نمون انتخاب بدند. ابزار تحلیل مصاحط بود و در نهایت داده ها با روش تحلیل تم بررسی بدند. در بخش کمی روش توصیفی همطستگی بود . جامع تحقی مشتریان بانک های مشهد بودند ک برا روش – نمون گیری تصادفی ساده 384 نفر ب عنوان نمون انتخاب بدند. ابزار پرسشنام پژوهشگر ساخت بود و نتایج با استفاده از معادلات ساختاری مطتنی بر رویکرد حداال مربعات جزئی تحلیل بدند. یافته ها: نتایج تحلیل تم منجر ب بناسایی 27 باخص در 2 بعد اصلی و 6 خرده مقیاس بود. برای تعیین روایری از اعتطرار همگررا و واگررا استفاده بد ک نتایج در حد مطلوب بودو نتایج نشان داد امنیت اخلاای و حریم خصوصی در توسع خدمات ینده منو ب دابتن برنام جامع و مدون و توج ب نیازهای ینده است، ک سطب رضایت گردد. همچنین از نقط نظرات خطرگان رضایت مشتریان از کیفیت خردمات برانکی ارائ بده و میزان اعتماد ب نها و سهولت استفاده ازخدمات، در سطح بالا ازنقا اوت توسع خدمات ینده بانرک کشراورزی بروده و اابلیرت ایجاد فرصت برای جذب مشتری بیشتر و افزایش راابت پذیری توسع خدمات ینده بیشتر نمایان میشود، نتیجه گیری: نیاز بیشتر مشتریان ب خدمات غیرحضوری در دنیای امروز اجتناب ناپذیر بده است، در فضرای نلایرن، اسرتفاده از خردمات غیرحضوری بانکها از ب یکی از سریعترین و معتطرترین روش های تطادل مالی بدل بده است ک نیاز اصلی ن اعتماد بر خردمات اسرت و این اعتماد ب جز با توج ویژه ب امنیت اخلاای و حفظ حریم خصوصی مشتریان امکان پذیر نخواهد بود.

کلمات کلیدی

, عوامل موثر, امنیت, حریم خصوصی, توسع خدمات ینده, بانک کشاورزی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090963,
author = {مرتضی غلامیان and حسین حکیم پور and کفاش پور, آذر and مهدی محمود زاده},
title = {تاثیر امنیت اخلاقی و حر یم خصو صی در توسعه خدمات آ ینده بانک کشاورزی},
journal = {اخلاق در علوم و فناوری},
year = {2022},
volume = {15},
number = {5},
month = {August},
issn = {2251-7634},
pages = {114--120},
numpages = {6},
keywords = {عوامل موثر، امنیت، حریم خصوصی، توسع خدمات ینده، بانک کشاورزی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر امنیت اخلاقی و حر یم خصو صی در توسعه خدمات آ ینده بانک کشاورزی
%A مرتضی غلامیان
%A حسین حکیم پور
%A کفاش پور, آذر
%A مهدی محمود زاده
%J اخلاق در علوم و فناوری
%@ 2251-7634
%D 2022

[Download]