مهندسی و مدیریت انرژی, Volume (11), No (3), Year (2021-11) , Pages (2-11)

Title : ( بررسی رفتار گذرای ژنراتور القایی دوسو تغذیه متصل به سیستم‌ قدرت در هنگام بروز خطا در شبکه )

Authors: Mahnoosh Shajiee , Seyed Kamal Hosseini Sani , saeed shamaghdari , Mohammad Bagher Naghibi Sistani ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

چکیده:در این پژوهش،روش جدیدی برای طراحیرؤیتگرغیرخطی برای مدل غیرخطی توربین بادیبهمنظورتخمین گشـتاور ژنراتورپیشنهاد شده است.با استفاده از طراحیرؤیتگرمد لغزشیدینامیکیکه تابهحال برای توربین بادی به کار نرفته است،ثابت لیپشیتزافزایش داده شدکه معادل افزایشمحدودۀکاری و افزایش مقاومترؤیتگرنسبت به عامل غیرخطی است.نوآوری طـرح، استفاده از بهرۀدینامیک در طراحیرؤیتگرمد لغزشیو تضمینشرط پایداری مجانبی توسط مسئلۀکنترل بهینه

Keywords

, Drivetrain, Robust dynamic observer, Sliding mode, synthesis.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090983,
author = {Shajiee, Mahnoosh and Hosseini Sani, Seyed Kamal and سعید شمقدری and Naghibi Sistani, Mohammad Bagher},
title = {بررسی رفتار گذرای ژنراتور القایی دوسو تغذیه متصل به سیستم‌ قدرت در هنگام بروز خطا در شبکه},
journal = {مهندسی و مدیریت انرژی},
year = {2021},
volume = {11},
number = {3},
month = {November},
issn = {2345-2951},
pages = {2--11},
numpages = {9},
keywords = {Drivetrain; Robust dynamic observer; Sliding mode; synthesis.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار گذرای ژنراتور القایی دوسو تغذیه متصل به سیستم‌ قدرت در هنگام بروز خطا در شبکه
%A Shajiee, Mahnoosh
%A Hosseini Sani, Seyed Kamal
%A سعید شمقدری
%A Naghibi Sistani, Mohammad Bagher
%J مهندسی و مدیریت انرژی
%@ 2345-2951
%D 2021

[Download]