تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (53), شماره (4), سال (2022-6)

عنوان : ( ارزیابی خصوصیات و تکامل هیدروژئوشیمیایی آبخوان مشهد-چناران با مدل سازی ژئوشیمیایی معکوس در Phreeqc )

نویسندگان: حسین محمدزاده , جواد حسین زاده , سعیده سامانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه آبریز آبخوان مشهد-چناران دارای سازندهای زمین‌شناسی متنوع (آذرین، دگرگونی، کربناته، غیرکربناته و آبرفت ها) و تاثیرگذار بر کیفیت و تیپ آبهای زیرزمینی می باشد. بررسی میانگین آماری کیفیت آب بیش از 1000 نمونه منابع آب انتخابی (چشمه، قنات و چاه) از سال 1366 الی 1399 و بکارگیری تکنیک‌های هیدروژئوشیمیایی نشان می‌دهد که تیپ غالب آب خروجی از سازندهای آذرین، دگرگونی، رسوبی کربناته-رسوبی غیرکربناته و آبرفت‌ها به ترتیب CaNaHCO3، CaHCO3، CaMgCl و NaCl می‌باشند. در سنگ‌های آذرین و دگرگونی انحلال کانی‌های سیلیکاته، پلاژیوکلازها (آلبیت و آنورتیت) و فلدسپارها باعث افزایش غلظت Ca+2 و Na+ در آب می‌شوند. اما در سازندهای رسوبی کربناته و غیرکربناته بدلیل انحلال کلسیت و دولومیت و تبخیری‌ها، یونهای Ca+2 و Mg+2 و Cl- در آب غالب می‌‌باشند. بررسی میانگین داده‌های کیفی طولانی مدت و داده‌های شهریور 1399 در 14 پیزومتر دشت، نشان می‌دهد، هر چند که آب های زیرزمینی در محل تغذیه از کوه های اطراف دارای تیپ آب متغیر می‌باشد، اما در طول جهت جریان، بجز منطقه شمال غرب که تحت تاثیر سازند تبخیری (Jks) سدیم کلراید است، تیپ غالب آب سولفات سدیم می‌باشد. در آبخوان آبرفتی، کانیهای کلسیت، دولومیت و آراگونیت فوق اشباع و کانیهای ژیپس، انیدریت و هالیت تحت اشباع می باشند. نتایج مدل معکوس هیدروژئوشیمیایی در نرم‌افزار Phreeqc، نشان می‌دهد که ترکیبات حل شده در آب زیرزمینی منابع آب گروه دوم حاصل انحلال کانیهای کلسیت و دولومیت و آلبیت در گروه اول می باشد.

کلمات کلیدی

, کیفیت آب زیرزمینی, آبخوان مشهد-چناران, مدل هیدروژئوشیمیایی معکوس, PHREEQC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090991,
author = {محمدزاده, حسین and حسین زاده, جواد and سعیده سامانی},
title = {ارزیابی خصوصیات و تکامل هیدروژئوشیمیایی آبخوان مشهد-چناران با مدل سازی ژئوشیمیایی معکوس در Phreeqc},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2022},
volume = {53},
number = {4},
month = {June},
issn = {2008-479X},
keywords = {کیفیت آب زیرزمینی، آبخوان مشهد-چناران، مدل هیدروژئوشیمیایی معکوس، PHREEQC},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی خصوصیات و تکامل هیدروژئوشیمیایی آبخوان مشهد-چناران با مدل سازی ژئوشیمیایی معکوس در Phreeqc
%A محمدزاده, حسین
%A حسین زاده, جواد
%A سعیده سامانی
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2022

[Download]