تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, دوره (29), شماره (2), سال (2021-7) , صفحات (251-267)

عنوان : ( بهینه سازی ریزازدیادی دو گونه چویل بومی و در معرض انقراض ایران (Ferulago subvelutina Rech.f. and Ferulago angulata (Schlecht) Boiss) )

نویسندگان: رسول نریمانی , لیلا سمیعی , محمد مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه دارویی چویل (Ferulago ssp.) متعلق به تیره چتریان و بومی ایران است. گونه های این جنس به دلیل خواب بذر، برداشت بی رویه و تنش-های محیطی از قبیل خشکسالی به شدت در معرض انقراض می باشند. با درنظر گرفتن این گیاه به عنوان یک گیاه دارویی-مرتعی ارزشمند، تولید و احیای آن امری ضروری محسوب می شود. این تحقیق با هدف بهینه سازی ریزازدیادی دوگونه بومی چویل شامل Ferulago angulata وFerulago subvelutina انجام شد. بیشترین درصد پینه زایی در گونه F. angulata (100 درصد) با کاربرد ریزنمونه ریشه‌چه (تحت تیمارهایmg/L NAA 1 + mg/L BAP0، mg/L NAA 5/1 + mg/L BAP0، mg/L NAA 2 + mg/L BAP0) و نیز ریزنمونه برگ حقیقی (تحت تیمارهای mg/L NAA 5/0 + mg/L BAP5/0، mg/L NAA 2 + mg/L BAP1) و در گونه F. subvelutina با کاربرد ریزنمونه برگ حقیقی (تحت تیمارهای mg/L NAA 5/0 + mg/L BAP5/0، mg/L NAA 2 + mg/L BAP1) به ترتیب به میزان 33/72 و 66/71 درصد حاصل شد. کاربرد توام هورمون‌های سیتوکینین و اکسین در باززایی گونه های چویل موثر واقع شد؛ به طوری که بیشترین باززایی در گونه F. angulata به ترتیب با مقدار 33/53 و 66/46 درصد تحت تیمارهایmg/L NAA 2/0 + mg/L BAP5/0 و mg/L NAA 4/0 + mg/L BAP5/0 بوده و در گونه F. subvelutina با میزان 33/53 و 60 درصد به ترتیب تحت تیمارهای mg/L NAA 2/0 + mg/L BAP1 و mg/L NAA 4/0 + mg/L BAP1حاصل شد. بهترین تیمار ریشه زایی برای هر دو گونه، محیط کشت MS2/1 شاملmg/L IBA 5/0 انتخاب شد. مرحله سازگاری در مخلوطی از خاک، خاک پیت و ماسه با نسبت وزنی، 1:1:1، انجام شد که در مجموع 80 درصد از گیاهان تولیدشده از کشت بافت، در محیط بیرون با موفقیت سازگار گردیدند.

کلمات کلیدی

, در معرض انقراض, پینه, باززایی, کشت درون شیشه ای, ریزنمونه, تنظیم کننده رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091038,
author = {نریمانی, رسول and سمیعی, لیلا and مقدم, محمد},
title = {بهینه سازی ریزازدیادی دو گونه چویل بومی و در معرض انقراض ایران (Ferulago subvelutina Rech.f. and Ferulago angulata (Schlecht) Boiss)},
journal = {تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران},
year = {2021},
volume = {29},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-0891},
pages = {251--267},
numpages = {16},
keywords = {در معرض انقراض، پینه، باززایی، کشت درون شیشه ای، ریزنمونه، تنظیم کننده رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی ریزازدیادی دو گونه چویل بومی و در معرض انقراض ایران (Ferulago subvelutina Rech.f. and Ferulago angulata (Schlecht) Boiss)
%A نریمانی, رسول
%A سمیعی, لیلا
%A مقدم, محمد
%J تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
%@ 1735-0891
%D 2021

[Download]