تولیدات گیاهی, دوره (45), شماره (1), سال (2022-8) , صفحات (81-94)

عنوان : ( تاثیر دو گونه قارچ مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی و زیست توده خشک اندام هوایی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش کادمیوم )

نویسندگان: فریبا محمدی فرد , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فلزات سنگین باعث کاهش رشد گیاهان می‌شوند و بر پتانسیل عملکردی آنها تأثیر می‌گذارند. کادمیوم (Cd) یکی از فلزات سنگین است که باعث ایجاد تنش در گیاهان می‌شود. قارچ‌های مایکوریزا می‌توانند گیاهان را در برابر تنش های محیطی محافظت کنند. به منظور بررسی تأثیر قارچ‌های مایکوریزا بر زیست توده خشک اندام هوایی و خصوصیات بیوشیمیایی گشنیز تحت تنش کادمیوم آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور و در 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتور اول نیترات کادمیوم در 4 سطح 80،40،20،0 میلی گرم در کیلوگرم خاک و فاکتور دوم قارچ مایکوریزا در 3 سطح بدون کاربرد قارچ، قارچ‌هایGlomus mosseae وGlomus intraradices بود. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت کادمیوم مقادیر نشت الکترولیت،کربوهیدرات محلول، فعالیت آنتی اکسیدانی، فنول کل، فلاونوئید کل و پرولین برگ گشنیز افزایش پیدا کردند؛ ولی مقدار زیست توده خشک اندام هوایی،کلروفیل ‌a، b، کل و کارتنوئید کاهش یافتند. به‌طوری که با افزایش غلظت کادمیوم مقدار وزن خشک اندام هوایی گشنیز 40 درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش پیدا کرد. بر اساس نتایج این پژوهش کاربرد قارچ‌های مایکوریزا در شرایط تنش فلز سنگین کادمیوم باعث کاهش اثر تنش شد. به‌طوری‌که بیشترین مقدار زیست توده خشک اندام هوایی در گیاهان میکوریزی و عدم کاربرد کادمیوم و کمترین مقدار در گیاهان غیرمیکوریزی رشد یافته در خاک آلوده به کادمیوم در بالاترین غلظت آن مشاهده شد. بطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد کاربرد قارچGlomus mossea تاثیر بهتری بر صفات مورد بررسی داشت و کاربرد آن توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی

, فلز سنگین, فعالیت آنتی اکسیدانی, فنول کل, کربوهیدرات محلول, پرولین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091061,
author = {محمدی فرد, فریبا and مقدم, محمد},
title = {تاثیر دو گونه قارچ مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی و زیست توده خشک اندام هوایی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش کادمیوم},
journal = {تولیدات گیاهی},
year = {2022},
volume = {45},
number = {1},
month = {August},
issn = {2588-543X},
pages = {81--94},
numpages = {13},
keywords = {فلز سنگین، فعالیت آنتی اکسیدانی، فنول کل، کربوهیدرات محلول، پرولین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر دو گونه قارچ مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی و زیست توده خشک اندام هوایی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش کادمیوم
%A محمدی فرد, فریبا
%A مقدم, محمد
%J تولیدات گیاهی
%@ 2588-543X
%D 2022

[Download]