جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (9), شماره (2), سال (2022-9) , صفحات (117-136)

عنوان : ( طراحی مدل مفهومی ابعاد و مولفه های مدیریت منابع انسانی سبز )

نویسندگان: مهدی جانعلی زاده , آذر کفاش پور , امیر رحیم پور , مصیب سامانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مؤلفه های مدل مدیریت منابع انسانی سبز در راستای توسعه پایدار و با استفاده از راهبرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده (گلیزری) بود. جامعه آماری را مدیران شهرداری مشهد به تعداد 150 نفر تشکیل دادند، با استفاده از روشﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ، با 15 نفر از ﺧﺒﺮﮔﺎن تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. که در مرحله کدگذاری باز، تعداد 400 کد اولیه شناسایی شد و در مرحله کدگذاری انتخابی، کدگذاری پیرامون مقوله محوری از طریق مقایسه مستمر، مفاهیم و مقولات پژوهش صورت گرفت و 213 کد در 43 مفهوم جمع بندی شد، در مرحله کدگذاری نظری با تلفیق میان مقوله ها توسط یک الگوی ارتباطی، مفاهیم در پنج بُعد فردی شامل مفاهیم؛ نگرش سبز، ارزش سبز، انگیزه سبز، دانش سبز، سلامت سبز، شخصیت سبز، رفتار سبز، ؛ بعد سازمانی شامل مفاهیم؛ پاداش و جبران خدمات سبز، مشارکت سبز، ارزیابی سبز، آموزش سبز، ساماندهی سبز، استخدام سبز، فرهنگ سازمانی سبز، نگهداری سبز، ساختار سبز، روابط مدیریتی سبز، ارتقاء و انتصاب سبز؛ بُعد شهری شامل مفاهیم؛ بودجه ریزی سبز، مدیریت پسماند شهری، شورای شهر، مقررات سبز شهری، طراحی سبز شهری، فرهنگ شهروندی سبز، فرایند اداری سبز، ساختار شهری سبز، حمل و نقل عمومی سبز؛ بعد فراشهری شامل مفاهیم؛ پژوهش سبز، سازمانهای مردم نهاد سبز، رسانه­ها، تأمین زنجیره سبز، سازمانهای بین­المللی، دولت، قوانین و مقررات فراشهری؛ بعد محیطی شامل مفاهیم؛ عوامل اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، دینی، سیاسی، اقتصادی، وتکنولوژیکی در مدل احصاء شد.

کلمات کلیدی

توسعه پایدار رویکرد ظاهر شونده مدیریت منابع انسانی سبز نظریه داده بنیاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091101,
author = {مهدی جانعلی زاده and کفاش پور, آذر and امیر رحیم پور and مصیب سامانیان},
title = {طراحی مدل مفهومی ابعاد و مولفه های مدیریت منابع انسانی سبز},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2022},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2538-3531},
pages = {117--136},
numpages = {19},
keywords = {توسعه پایدار رویکرد ظاهر شونده مدیریت منابع انسانی سبز نظریه داده بنیاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل مفهومی ابعاد و مولفه های مدیریت منابع انسانی سبز
%A مهدی جانعلی زاده
%A کفاش پور, آذر
%A امیر رحیم پور
%A مصیب سامانیان
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2022

[Download]