مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (52), شماره (3), سال (2022-10)

عنوان : ( بررسی دینامیکی پایداری کمپرسور C-2102 پتروشیمی خراسان در شرایط کنترل اتناب از هش‌ناگهانی )

نویسندگان: مجید یساقی , مهدی کریمی , علی گرمرودی اصیل , جلال جوادنژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، پایداری کمپرسور C-2102 پتروشیمی خراسان در شرایط کنترل اجتناب از جهش‌ناگهانی و با هدف کاهش مصرف انرژی، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. اجتناب از جهش‌ناگهانی، یکی از روش‌های رایج برای مقابله با پدیده جهش‌ناگهانی است که با جلوگیری از افت جریان در ورودی کمپرسور، مانع بروز جهش‌ناگهانی می‌گردد. در مقاله پیش‌رو، با بررسی شرایط عملیاتی و منحنی‌های عملکرد کمپرسور، سه نوع سیستم اجتناب از جهش‌ناگهانی طراحی شده است که با اندازه‌گیری سرعت عملیاتی، جریان حجمی و فشار ورودی به کمپرسور، نقطه عملیاتی کمپرسور را در فاصله ایمن تا خط جهش‌ناگهانی حفظ می‌کنند. مطابق نتایج، اگر جریان ورودی تا میزان 10 درصد به صورت پله افت کند، سیستم کنترل ‌جهش‌ناگهانی مانع نزدیک شدن به شرایط جهش‌ناگهانی می‌گردد و اگر اغتشاش به صورت تابع شیب وارد شود، سیستم کنترل عملکرد بهتری دارد و حتی در صورت افت40 درصدی جریان، نقطه عملیاتی کمپرسور در ناحیه پایدار حفظ می‌شود. در شرایطی که سیستم کنترل اجتناب از جهش‌ناگهانی فعال باشد، امکان افزایش فشار ورودی به کمپرسور وجود خواهد داشت که موجب کاهش توان مصرفی کمپرسور به میزان 20 درصد خواهد گردید.

کلمات کلیدی

شبیه‌سازی دینامیکی جهش‌ناگهانی کمپرسور گریز از مرکز کنترل جهش‌ناگهانی پایداری کمپرسور صرفه‌جویی انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091140,
author = {یساقی, مجید and کریمی, مهدی and علی گرمرودی اصیل and جلال جوادنژاد},
title = {بررسی دینامیکی پایداری کمپرسور C-2102 پتروشیمی خراسان در شرایط کنترل اتناب از هش‌ناگهانی},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2022},
volume = {52},
number = {3},
month = {October},
issn = {2228-5148},
keywords = {شبیه‌سازی دینامیکی جهش‌ناگهانی کمپرسور گریز از مرکز کنترل جهش‌ناگهانی پایداری کمپرسور صرفه‌جویی انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دینامیکی پایداری کمپرسور C-2102 پتروشیمی خراسان در شرایط کنترل اتناب از هش‌ناگهانی
%A یساقی, مجید
%A کریمی, مهدی
%A علی گرمرودی اصیل
%A جلال جوادنژاد
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2022

[Download]