دامپزشکی ایران, دوره (18), شماره (2), سال (2022-8) , صفحات (91-101)

عنوان : ( ارزیابی اثر قطره ی چشمی لیدوکایین و بوپیواکایین روی فشار داخلی چشم و مدت زمان بیحسی قرنیه در سگ )

نویسندگان: مژده نجفی کلیانی , علی اصغر سرچاهی , امیر افخمی گلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علت اصلی ایجاد گلوکوم افزایش فشار داخلی چشم می‌باشد. برای اندازه‌گیری فشار داخلی چشم در حیوانات نیاز به استفاده از داروهای بیحسی موضعی می‌باشد. این داروها ممکن است باعث تغییر فشار داخلی چشم شده و در تشخیص این بیماران تداخل ایجاد کنند. لذا هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، تولید و استفاده از داروهای بیحسی موضعی که کمترین اثر را روی فشار داخلی چشم ایجاد کنند، میباشد. در این مطالعه فرم قطره‌ی چشمی دو داروی لیدوکایین 1 درصد و بوپیواکایین 4 / 0 درصد تولید شده و اثر آنها روی فشار داخلی چشم در 20 قلاده سگ بالغ نژاد بومی مورد بررسی قرار گرفت. بدین صورت که قطره‌ی لیدوکایین در چشم راست نیمی از سگها و چشم چپ نیمی دیگر و در چشم مقابل نرمالین سالین به عنوان کنترل چکانده شد. فشار داخلی چشم قبل از چکاندن دارو و در دقایق 0 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30 ، 35 و 40 بعد از چکاندن دارو به وسیله‌ی دو دستگاه تونومتر iCare و تونوپن‌وت اخذ شد. یک هفته بعد، اثر قطره بوپیواکایین تولید شده به روش مشابه بررسی گردید. قطره‌ی لیدوکایین تغییری در فشار داخلی چشم با هیچکدام از دستگاههای تونومتر نشان نداد. قطرهِ‌ی بوپیواکایین باعث افزایش موقتی فشار چشم به محض چکاندن دارو شد که با دستگاه iCare این افزایش معنی‌دار بود (0.014=P) ولی بلافاصله بعد از آن به حد نرمال برگشت؛ با این حال نتایج به دست آمده با دستگاه تونوپن‌وت تغییر معنی‌داری نشان نداد. مدت زمان بیحسی قرنیه در اثر لیدوکایین 7 / 14 دقیقه و بوپیواکایین 5 / 17 دقیقه به دست آمد. نتیجه‌گیری میشود با توجه به این که قطره‌ی چشمی تولید شده لیدوکایین و بوپیواکایین تغییر چندانی در فشار داخلی چشم ایجاد نکردند، به راحتی می‌توانند جهت اندازه‌گیری فشار داخلی چشم استفاده شوند ولی چون مدت زمان بیحسی ایجاد شده نسبتا کم میباشد، لازم است فشار داخلی چشم هر چه زودتر اندازه گیری شود.

کلمات کلیدی

, فشار داخلی چشم, بیحسی موضعی, لیدوکایین, بوپیواکایین, سگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091151,
author = {نجفی کلیانی, مژده and سرچاهی, علی اصغر and افخمی گلی, امیر},
title = {ارزیابی اثر قطره ی چشمی لیدوکایین و بوپیواکایین روی فشار داخلی چشم و مدت زمان بیحسی قرنیه در سگ},
journal = {دامپزشکی ایران},
year = {2022},
volume = {18},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-6873},
pages = {91--101},
numpages = {10},
keywords = {فشار داخلی چشم، بیحسی موضعی، لیدوکایین، بوپیواکایین، سگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر قطره ی چشمی لیدوکایین و بوپیواکایین روی فشار داخلی چشم و مدت زمان بیحسی قرنیه در سگ
%A نجفی کلیانی, مژده
%A سرچاهی, علی اصغر
%A افخمی گلی, امیر
%J دامپزشکی ایران
%@ 1735-6873
%D 2022

[Download]