تحقیقات بتن, دوره (15), شماره (1), سال (2022-6) , صفحات (41-57)

عنوان : ( بررسی خصوصیات مکانیکی، دوامی و عملکردی ملاتهای ترمیمی پایه سیمانی حاوی ضایعات صنایع آهن و آلومینیوم )

نویسندگان: احمدرضا رمضانی , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در پژوهش حاضر از ضایعات صنایع آهن و آلومینیوم (غبار کوره آهنگدازی، سرباره کوره آهنگدازی و گل قرمز) برای جایگزینی بخشی از سیمان در ساخت ملاتهای ترمیمیاستفادهشده است. با جایگزینی5%،01%و05%از این ضایعات با سیمان در مجموع04 طرح اختلاط ساخته شد و مطالعات آزمایشگاهی در سه بخش بر روی آنها انجام شد. در بخش اول سعی در شناخت ریزساختار و ترکیبات شیمیایی مواد تشکیلدهنده ملاتها شده است.دربخش دوم با انجام آزمایشهای مقاومت در برابر حمله اسید سولفوریک، جذب آب و مقاومت الکتریکی تلاش برای شناخت خصوصیات دوامیو با انجام آزمایشهای مقاومت فشاری وکششی سعی در شناخت خصوصیات مکانیکی ملاتها شده است. در بخش آخر، یک تیر بتن مسلح به وسیله ملاتترمیمی و شبکهCFRPتقویت برشی شده و با یک تیر فاقد تقویت و یک تیر تقویت شده در برش با ورقهایCFRPو چسب مقایسه شده است. در نهایت تیرها تحت بارگذاری متمرکز در یک نقطه قرار گرفته و ظرفیت برشی آنها با یکدیگر مقایسه شده تا عملکرد ملات ترمیمی ارزیابی گردد. نتایج آزمایشها نشان میدهد که تقویت با استفاده از ملات ترمیمی باعث افزایش ظرفیتبرشیبه میزان32%در مقایسه با نمونه کنترل شدهاست در حالیکه نمونه تقویت شده با چسب %04افزایش ظرفیتبرشی نسبت به نمونه کنترلاز خود نشان داده است.

کلمات کلیدی

, ملات ترمیمی, ضایعات صنایع آهن و آلومینیوم, تقویت برشی, پلیمر مسلح الیافی ) CFRP .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091167,
author = {رمضانی, احمدرضا and اصفهانی, محمدرضا},
title = {بررسی خصوصیات مکانیکی، دوامی و عملکردی ملاتهای ترمیمی پایه سیمانی حاوی ضایعات صنایع آهن و آلومینیوم},
journal = {تحقیقات بتن},
year = {2022},
volume = {15},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4242},
pages = {41--57},
numpages = {16},
keywords = {ملات ترمیمی، ضایعات صنایع آهن و آلومینیوم، تقویت برشی، پلیمر مسلح الیافی ) CFRP .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات مکانیکی، دوامی و عملکردی ملاتهای ترمیمی پایه سیمانی حاوی ضایعات صنایع آهن و آلومینیوم
%A رمضانی, احمدرضا
%A اصفهانی, محمدرضا
%J تحقیقات بتن
%@ 2008-4242
%D 2022

[Download]