مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, دوره (50), شماره (50), سال (2021-10) , صفحات (176-194)

عنوان : ( تحلیل آثار سیاست مالی بر قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران؛ کاربردی از رهیافت خودرگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمان )

نویسندگان: مریم روحانی , محمود هوشمند , محمدطاهر احمدی شادمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگر بازار داراییها از نظر اطلاعات کارا عمل کرده و افراد عقلایی رفتار کنند، قیمت داراییها منعکسکننده اطلاعات موجود درباره وقایع مورد انتظار است. از سویی دیگر انتخاب سیاست مناسب در ایجاد ثبات اقتصادی اهمیت فراوان دارد. از آنجا که مدلهای سنتی در شناسایی صحیح سیاستهای متناسب شکست خوردهاند، با استفاده از روش ضرایب متغیر در زمان میتوان سیاست را با توجه به شرایط و وضعیت موجود انتخاب نمود. براساس روش میانگینگیری بیزین متغیر مخارج کل دولت به عنوان غیرشکنندهترین متغیر موثر بر قیمت داراییها تعیین گردید. بر این اساس در مدل -TVP FAVAR اقدام به بررسی تأثیر این متغیر بر قیمت هر یک از داراییها در بازههای زمانی مختلف در نرمافزار متلب شده است. طبق نتایج سیاست مالی انبساطی در روند بلندمدت خود تأثیر مثبتی بر قیمت هریک از داراییها داشته است. این تأثیر بر متغیر نرخ ارز در سالهای اخیر به شدت تقویت شده است. لازم بذکر است براساس نتایج در سالهای اخیر سیاست مالی بر قیمت مسکن و بازار سهام تأثیر منفی داشته و موجب کاهش قیمت این داراییها شده است. همچنین در کوتاهمدت شوک سیاست مالی بر بازار سهام، در میانمدت، بر شاخص مسکن و در بلندمدت بالاترین تأثیر را بر نرخ ارز داشته است.

کلمات کلیدی

, سیاست مالی, پارامترهای متغیر در طول زمان, قیمت سهام, قیمت مسکن, نرخ ارز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091176,
author = {روحانی, مریم and هوشمند, محمود and احمدی شادمهری, محمدطاهر},
title = {تحلیل آثار سیاست مالی بر قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران؛ کاربردی از رهیافت خودرگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمان},
journal = {مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار},
year = {2021},
volume = {50},
number = {50},
month = {October},
issn = {2251-9165},
pages = {176--194},
numpages = {18},
keywords = {سیاست مالی، پارامترهای متغیر در طول زمان، قیمت سهام، قیمت مسکن، نرخ ارز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل آثار سیاست مالی بر قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران؛ کاربردی از رهیافت خودرگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمان
%A روحانی, مریم
%A هوشمند, محمود
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%J مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
%@ 2251-9165
%D 2021

[Download]