جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (9), شماره (17), سال (2022-8) , صفحات (17-36)

عنوان : ( چالشهای محیط زیست هوشمند در کالنشهر مشهد با استفاده از مدل DPSIR )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , مهسا غفوریان ابراهیمی , مرضیه صبوری , سیما سردار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضرر سعی اارا نشش ووام مورر ار پیاا سازی محیط زیست هوشمند ار کالنشهر مشهد را ار سه بخش میزان تاریرگذاری ار صورت وقوع، احتمال وقوع گزینه ار آیند و تشریح وضعیت موجوا بررسی کند. روش پژوهش با اسرتااا از روش ترکییی نند جانیه و با گراآوری االالوات اسرناای و ابزار پرسرشنامه و محاحیه های نیمه ساختاریافته 1 انجام گرفته است و مینای تحلی براساس اجزای مدل DPSIR بوا است. مشارکت کنندگان ار این پژوهش شام 04 نار از خیرگان ار بخش کمی و 9 نار از متخححان ار بخش محاحیههای کیای که با روش گلوله برفی انتخاب شد اند، بوا است. ااا های جمع آوری شد با استااا آزمون test-T ار نرم افزار SPSS مورا تجریه و تحلی واقع شد است. نتایج نشان میدهد که میزان تاریرگذاری ار صورت وقوع به غیر از بعد مدیریت پسماند ار سایر ابعاا شام مدیریت آب، مدیریت یکپارنه زیسرت محییی، زییا سرازی شهری، فرهنگ و هویت، ساختمان هوشمند، مدیریت فاضالب و توسعه برق سیز باال بوا است و ار احتمال وقوع آیند ، گزینه بعد فرهنگ و هویت وضعیت نسیتا میلوبی را نسیت به سایر ابعاا به خوا اختحرا ااا اسرت. ار تشرریح وضعیت موجوا شاهد وضعیت نامیلوب محیط زیست هوشمند ار کال نشهر مشهد هستیم. ار این پژوهش همچنین راهکارهای پیشنهاای جهت رسیدن به وضعیت میلوب پیشنهااگراید است.

کلمات کلیدی

, چالشهای محیط زیست, توسعه پایدار, کلانشهر مشهد, محیط زیست هوشمند, مدل DPSIR.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091193,
author = {خوارزمی, امید علی and غفوریان ابراهیمی, مهسا and صبوری, مرضیه and سردار, سیما},
title = {چالشهای محیط زیست هوشمند در کالنشهر مشهد با استفاده از مدل DPSIR},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2022},
volume = {9},
number = {17},
month = {August},
issn = {2538-3531},
pages = {17--36},
numpages = {19},
keywords = {چالشهای محیط زیست، توسعه پایدار، کلانشهر مشهد، محیط زیست هوشمند، مدل DPSIR.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چالشهای محیط زیست هوشمند در کالنشهر مشهد با استفاده از مدل DPSIR
%A خوارزمی, امید علی
%A غفوریان ابراهیمی, مهسا
%A صبوری, مرضیه
%A سردار, سیما
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2022

[Download]