اندیشه سیاسی در اسلام, دوره (1), شماره (131), سال (2022-4) , صفحات (53-77)

عنوان : ( واکاوی مؤلفه های سبک ساز در تثبیت سبک زندگی سیاسی امام خمینی )

نویسندگان: سیدحامد عنوانی , وحیده فخار نوغانی , سیدحسین سیدموسوی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«سبک زندگی سیاسی» در اصطلاح، شیوههای خاص مواجهه با مهم‌ترین وظایف زندگی در حیطه زندگی سیاسی است که به‌منظور نیل به اهداف سیاسی حاصل از باورهای اثرپذیرفته از عواطف و شرایط محیطی شکل می گیرد. نهادینه شدن یک «سبک زندگی سیاسی» به‌عنوان فرهنگ غالب، علاوه بر عوامل فاخر بینشی، عاطفی و مقتضیات شرایط منوط به برخورداری از مؤلفه‌های سبکساز است. این مؤلفهها در حوزه ادبیات و هنر توسط اندیشمندان به حوزههای مختلف علوم‌انسانی تسری یافته است. در این پژوهش به بررسی مؤلفههای سبکساز و نقش آنها در تثبیت سبک زندگی سیاسی امام به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و فردی صاحب سبک پرداخته شده است. روش کتابخانهای تحلیل دادهها در بررسی آثار امام و واکاوی مفهوم «سبک» نشان میدهد مهم‌ترین مؤلفههای سبکساز همچون «انعطافپذیری»، «قدرت حل مسئله» و «اولویت در انجام وظایف» در سرنوشت سازترین تصمیمات سازنده زندگی سیاسی امام همچون شیوه مبارزاتی خاص ایشان در اسقاط رژیم طاغوت، مدیریت جنگ تحمیلی و مواجهه با دولتهای استعمارگر سبب تثبیت سبک زندگی سیاسی ایشان بوده است. برکات متعدد این مؤلفهها، نمایانگر دوام و بسط فرازمانی و فرامکانی سبک زندگی سیاسی امام است

کلمات کلیدی

, امام خمینی, مؤلفه های سبکساز, سبک زندگی سیاسی, انعطاف پذیری, حل مسئله, اولویت ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091242,
author = {عنوانی, سیدحامد and فخار نوغانی, وحیده and سیدموسوی, سیدحسین and حسینی, سیدمرتضی},
title = {واکاوی مؤلفه های سبک ساز در تثبیت سبک زندگی سیاسی امام خمینی},
journal = {اندیشه سیاسی در اسلام},
year = {2022},
volume = {1},
number = {131},
month = {April},
issn = {2423-7973},
pages = {53--77},
numpages = {24},
keywords = {امام خمینی، مؤلفه های سبکساز، سبک زندگی سیاسی، انعطاف پذیری، حل مسئله، اولویت ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی مؤلفه های سبک ساز در تثبیت سبک زندگی سیاسی امام خمینی
%A عنوانی, سیدحامد
%A فخار نوغانی, وحیده
%A سیدموسوی, سیدحسین
%A حسینی, سیدمرتضی
%J اندیشه سیاسی در اسلام
%@ 2423-7973
%D 2022

[Download]